ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ หวังผลิตเชฟไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หวังผลิตเชฟไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดโลก
         อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ประธานพัฒนาและดูแลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับความต้องการที่จะส่งครัวไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ซึ่งส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาล เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม และมองเห็นถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดบุคลากรหรือเชฟที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่าด้วยความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง จะสามารถผลิตและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าทำงานด้านการประกอบอาหารได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตเชฟไทยสู่ตลาดโลก เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้จะถึงในปี 2558
         “หลักสูตรดังกล่าวฯ มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงประยุกต์ โดยนำศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริงและสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานขั้นต้นได้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งเรา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันออก อาหารตะวันตก อาหารตามคติศาสนาอิสลาม และอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ โดยในระหว่างศึกษาผู้เรียนจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารของผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย” อาจารย์ยิ่งศักดิ์ กล่าว
         อาจารย์ยิ่งศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านเชฟสูง จึงมีความจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าไปทำงานในสายงานด้านนี้ให้เพียงพอกับความต้องการ และมีความมั่นใจว่าการที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งเชฟในเมืองไทยเองก็มีฝีมือคุณภาพเทียบเท่ากับชาติอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน จึงคิดว่าด้วยศักยภาพของบริบทเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จะสามารถผลิตเชฟมืออาชีพที่ทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
         ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 4137-4139 หรือ 08-0230-9222 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA