มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 

 • **ทุนความสามารถพิเศษ
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล

   *** เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น

   *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา
   ติดต่อผ่าน FB : สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3910

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  *** มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย รังสิต Rangsit University Conservatory of Music หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 6259

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 1682

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และอื่น ๆ 3923

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3921

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์

  *** ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Communication Arts RSU หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 4672

 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์

  *** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

  *** เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube

  *** เป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube

  *** เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

  *** มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : Rangsit University หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 5555


*** หลักฐานประกอบการสมัคร ***
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน ทุกคณะ

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสาตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์