มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 

 • ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

  • เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขัน กีฬา เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการ แข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อน หลังไม่เกิน 3 ปี
  • *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อที่สถาบันกีฬา 02-791- 6000 ต่อ 3910

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

  • มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดยผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  • *** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อที่วิทยาลัยดนตรี 02-791- 6000 ต่อ 6259

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

  • มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมี ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปี การศึกษา 2563 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
  • *** กำหนดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมนอกหลักสูตร

  • มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาดระดับนานาชาติ การ ประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชน แห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปี การศึกษา 2563 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 24 เมษายน 2563
  • *** กำหนดสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา และห้อง 14-206 ตึก 14 อาคารนันทนาการ ชั้น 2

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปิน

  • มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง เป็นนักดนตรี นักร้อง มีผลงานต่อเนื่อง มี ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม มีชื่อเสียง ต้นสังกัดควร มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้แก่ มหาวิทยาลัย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2563 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2563
  • *** กำหนดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  *** ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์

  • มีความสามารถพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลงานเชิงประจักษ์และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เท่านั้น ปี การศึกษา 2563
  • *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 19 เมษายน 2563
  • *** กำหนดสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ตึก 15

  *** หลักฐานในการสมัคร (ทุนความสามารถพิเศษ)

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  คณะ/สาขาที่ได้รับทุน ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์


  *** กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่นักศึกษาทุนคณะ/สาขาวิชา (กยศ.ลักษณะที่ 1) และให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ (กยศ.ลักษณะที่ 2) สามารถยื่นใบคำขอกู้ยืม ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2791-5500 – 14 Email: info@rsu@ac.th


  (กยศ.ลักษณะที่ 1 ) สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัยพ์ (กยศ.ลักษณะที่ 2 ) สำหรับสาขาที่มีความต้องการหลักฯ
  - รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี - ไม่จำกัดรายได้ราครอบครัวผู้กู้
  - ศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช./ปวส./ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี - ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
  - อายุในขณะที่กู้ยืมฯ รวมกับระยะปลอดหนี้ และผ่อนชำระ อีก 15 ปี รวมกันไม่เกิน 60 ปี - อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีที่ขอยื่นกู้ยืม
  - ทำชั่วโมงจิตอาสาต่อสาธารณะ หรือสังคม ปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง - ทำชั่วโมงจิตอาสาต่อสาธารณะ หรือสังคม ปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง