ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก หลักสูตรออนไลน์-ทางไกลอินเตอร์เน็ต
 
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)  
       สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 
       สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

3. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 
      สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
      สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 
      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

5. คณะเทคนิคการแพทย์  
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


6. คณะกายภาพบำบัด
      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


7. คณะทัศนมาตรศาสตร์   
      สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

8. คณะวิทยาศาสตร์ 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
      สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
      สาขาวิชาเคมีประยุกต์

9. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
      สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
      สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

10. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
      สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
      สาขาเทคโนโลยีระบบราง

11. 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
      สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
      สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

12. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร  

      คณะนวัตกรรมเกษตร 
          สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

      คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  
          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

      คณะเทคโนโลยีอาหาร 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
          สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

13. คณะศิลปะและการออกแบบ
      สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
      สาขาวิชาออกแบบภายใน
      สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
      สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
      สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

14. คณะดิจิทัลอาร์ต 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
      สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

16. คณะบัญชี
      สาขาวิชาการบัญชี

17. คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการ
      สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน
      สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
      สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
      สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

18. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
      สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

19. สถาบันการบิน
      สาขาวิชานักบินพาณิชย์

20. คณะศิลปศาสตร์   
      สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
      สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      สาขาวิชาภาษาจีน
      สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
      สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

21. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
      สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
      สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
      สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
      สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
      สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
      สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
      สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
      สาขาวิชามัลติมีเดีย
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
      สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

22. คณะนิติศาสตร์  
      สาขาวิชานิติศาสตร์

23. คณะเศรษฐศาสตร์  
      สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

24. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
      สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

25. วิทยาลัยดนตรี
      แขนงวิชาการแสดงดนตรี
      แขนงวิชาการสอนดนตรี
      แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
      แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
      แขนงวิชาการผลิตดนตรี
      แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
      แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
 
26. วิทยาลัยรัฐกิจ 
      สาขาวิชารัฐศาสตร์