ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2567

รหัส คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต
ภาคเรียน 1/2567
กยศ
ลักษณะที่ 1
กยศ
ลักษณะที่ 2
กยศ
ลักษณะที่ 3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ - - ปิดรับสมัคร
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) - - ปิดรับสมัคร
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
(รวมภาคฤดูร้อนและภาค 1/2567)
- - ปิดรับสมัคร
0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
(รวมภาคฤดูร้อนและภาค 1/2567)
- - ปิดรับสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ - - ปิดรับสมัคร
0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) - - ปิดรับสมัคร
คณะรังสีเทคนิค
4001 สาขาวิชารังสีเทคนิค - - ปิดรับสมัคร
คณะเทคนิคการแพทย์
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - - ปิดรับสมัคร
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด - - ปิดรับสมัคร
0703 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา - - 67,100
0704 สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ - - 71,300
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก - - 83,900
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - - 94,900
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน - - 70,700
คณะวิทยาศาสตร์
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ - - ปิดรับสมัคร
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ - - ปิดรับสมัคร
คณะทัศนมาตรศาสตร
2501 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ - - ปิดรับสมัคร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - - 54,600
3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร - - 50,900
คณะนวัตกรรมเกษตร
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร - - 55,800
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 57,800
1402 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - - 67,100
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต - - 62,900
1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน - - 54,800
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม - - 56,300
1417 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) - - 45,500
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - 62,500
1116 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต - - 62,500
1117 สาขาวิชาวิตวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง - - 62,500
1118 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน - - 62,500
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - - 62,500
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - - ปิดรับสมัคร
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - - 60,300
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 62,500
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 68,800
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต - - 60,300
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง - - 62,500
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน - - 65,300
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้จบ ปวส.
1127 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1120 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1121 สาขาวิชาวิตวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1133 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1126 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1125 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - ปิดรับสมัคร
1128 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 60,300
1129 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 62,500
1132 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 68,800
1136 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 60,300
1143 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) - - 65,300
สถาบันการบิน
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
- - 59,600
วิทยาลัยการออกแบบ
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ - - 55,800
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน - - 56,100
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - - 59,600
0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ - - 56,300
0628 สาขาวิชาการออกแบบ (English) - - ปิดรับสมัคร
คณะดิจิทัลอาร์ต
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต - - 66,400
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 60,100
คณะบัญชี
2201 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวช./ม.6) - - 48,600
2202 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) - - 51,300
คณะบริหารธุรกิจ
0202 สาขาวิชาการจัดการ - - 43,000
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล - - 43,000
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน - - 43,000
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก - - 43,000
0208 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - - 43,000
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - 43,000
0244 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - - 43,000
คณะเศรษฐศาสตร์
1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล - - 46,200
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - - 47,200
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - - 41,600
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 45,900
0105 สาขาวิชาภาษาจีน - - 49,600
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - - 42,600
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี - - 47,700
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม - - 50,200
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - - 47,700
0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ - - 47,700
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล - - 49,700
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง - - 50,200
0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง - - 47,700
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย - - 49,700
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา - - 47,700
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ - - 49,700
0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล - - 47,700
คณะนิติศาสตร์
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ - - 43,500
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์
(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2)
- - - 25,200
1704 สาขาวิชานิติศาสตร์
(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี)
- - 25,200
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
1602 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ - - 50,300
1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร - - 48,900
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง - - 47,400
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร - - 61,100
วิทยาลัยการกีฬา
4201 สาขาวิชากีฬากอล์ฟ - - 89,700
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง - - 44,400
2108 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) - - 31,500
คณะรัฐศาสตร์
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - 51,300
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ - - ปิดรับสมัคร
3902 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม - - ปิดรับสมัคร
วิทยาลัยดนตรี
2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ - - 70,000-80,000
International College
1515 International Business - - 90,000-100,000
1516 Information and Communication Technology - - 90,000-100,000
1517 Communications Arts - - 90,000-100,000
1521 Tourism,Hospitality and Sports - - 90,000-100,000
1156 Civil Engineering - - - ปิดรับสมัคร
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
3001 International Relations and Development - - 90,000-100,000
INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE
3204 International Business Management - - 105,700
*ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of
ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 ภาคละ 10,000 บาท Education fees 10,000 baht
ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา 8,000 บาท *Damage insurance 8,000 baht
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท New student registration fee 300 baht
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 600 บาท Accident and Health insurance per year 3,600 baht
ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท Student card processing fees 200 baht
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท Health examination fee 500 baht
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 380 บาท Student Activities per semester 1,000 baht
ชุดพละ 720 บาท
รวม 20,700 บาท Total 23,600 baht
 
หมายเหตุ
  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบิติการ สถาบันการบิน ภาคปกติ 5,000
  4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมและรายละเอียดประจำปีการศึกษา 2567 ได้ที่นี่ คลิก

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ทันตแพทยศาสตร์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 141,400 238,100 369,500 437,500 449,200 228,000 1,863,700
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 141,400 257,600 369,500 418,000 373,200 280,000 1,839,700
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 150,100 187,300 227,900 225,700 - - 791,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) 270,200 275,300 117,600 - - - 663,100
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค 118,600 160,400 205,500 132,000 - - 616,500
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 109,500 127,800 246,500 146,000 - - 629,800
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 172,000 162,500 102,900 116,500 - - 553,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 142,900 203,200 165,200 105,000 - - 616,300
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 136,800 129,200 118,000 173,000 174,200 237,000 968,200
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชากายภาพบำบัด 152,700 174,400 188,900 105,200 - - 621,200
สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ 106,200 123,300 119,200 90,200 - - 438,900
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา 114,600 146,900 110,000 67,500 - - 439,000
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 101,300 113,400 142,700 78,800 - - 436,200
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 132,400 121,800 121,800 121,800 - - 497,800
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 128,400 141,200 170,400 177,500 104,000 97,000 818,500
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 81,500 113,500 110,200 69,800 - - 375,000
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 86,500 96,500 94,500 43,700 - - 321,200
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 106,700 94,800 80,700 45,200 - - 327,400
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 82,100 90,200 81,200 75,400 - - 328,900
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 89,000 96,800 83,000 59,600 - - 328,400
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 93,500 83,000 86,000 48,200 - - 310,700
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 110,300 99,400 67,400 57,200 - - 334,300
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 102,800 85,400 81,000 54,800 - - 324,000
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 104,800 95,000 111,400 85,600 - - 396,800
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 98,400 95,000 102,600 88,800 - - 384,800
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 94,400 97,800 97,800 104,000 - - 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต 94,400 97,800 97,800 104,000 - - 394,000
สาขาวิชาวิตวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลฮิระบบราง 94,400 97,800 97,800 104,000 - - 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 94,400 97,800 97,800 104,000 - - 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 97,200 103,000 97,200 99,800 - - 397,200
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 97,400 111,000 97,200 109,200 - - 414,800
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 97,700 106,000 108,800 73,800 - - 386,300
สาขาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต 94,000 97,800 104,200 93,600 - - 390,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 93,900 103,600 103,900 81,600 - - 383,000
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 112,700 112,700 122,300 136,700 - - 494,400
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
100,500 138,300 1,030,000 1,558,500 - - 2,827,300
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 107,900 102,100 86,700 86,700 70,000 - 453,400
วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 95,400 92,000 86,400 59,900 - - 333,700
สาขาวิชาการออกเเบบภายใน 83,600 110,900 103,600 64,200 - - 362,300
สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ 97,100 107,800 83,200 48,400 - - 336,500
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 101,600 105,900 82,600 57,500 - - 347,600
สาขาวิชาการออกเเบบ (English) 156,400 152,200 137,400 44,500 - - 490,500
คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 117,400 123,100 114,500 55,400 - - 410,400
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 89,800 84,100 85,500 57,100 - - 316,500
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 73,600 98,500 89,800 44,800 - - 306,700
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 73,400 92,000 89,700 41,500 - - 296,600
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 102,600 138,600 117,800 68,400 - - 427,400
วิทยาลัยกีฬา
สาขาวิชากีฬากอล์ฟ 149,800 171,800 193,400 15,000 - - 530,000
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการ 64,700 71,700 76,100 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 64,700 71,700 76,100 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 66,500 68,300 79,400 69,200 - - 283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 63,800 77,700 71,000 70,900 - - 283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 64,700 76,800 70,100 71,800 - - 283,400
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 64,700 76,800 72,700 69,200 - - 283,400
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 76,700 75,800 79,500 57,400 - - 289,400
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 90,600 80,300 74,300 43,300 - - 288,500
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 84,200 79,400 75,200 52,300 - - 291,100
สาขาวิชาภาษาจีน 89,200 79,400 81,200 52,300 - - 302,100
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 75,500 81,200 81,200 47,200 - - 285,100
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72,200 84,500 81,200 62,500 - - 300,400
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 77,300 68,300 76,100 57,400 - - 279,100
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 88,400 79,400 67,600 50,600 - - 286,000
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเเพลตฟอร์ม 87,100 98,100 88,400 44,300 - - 317,900
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 98,300 94,100 74,500 40,500 - - 307,400
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ 84,900 83,900 83,900 56,200 - - 308,900
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 88,600 83,900 92,900 42,800 - - 308,200
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 95,400 88,200 79,100 43,900 - - 306,600
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง 85,900 82,400 81,600 57,000 - - 306,900
สาขาวิชามัลติมีเดีย 94,100 86,400 85,600 51,300 - - 317,400
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 94,300 97,800 72,900 42,900 - - 307,900
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 88,600 85,400 103,500 40,900 - - 318,400
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล 91,400 85,300 82,700 43,900 - - 303,300
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 83,300 79,400 81,100 60,800 - - 304,600
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) 36,000 43,200 46,800 - - - 126,000
สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) 46,800 50,400 46,800 32,400 - - 176,400
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 62,300 75,200 81,100 59,000 - - 277,600
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 40,500 54,000 54,000 40,500 - - 189,000
สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล 78,200 81,100 75,200 48,800 - - 283,300
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 88,600 108,000 105,100 50,500 - - 352,200
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 85,200 83,500 79,300 50,500 - - 298,500
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 82,700 88,600 70,100 53,000 - - 294,400
วิทยาลัยดนตรี
แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาการแสดงดนตรี 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาการสอนดนตรี 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาการผลิตดนตรี 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600
แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 143,500 151,800 130,900 78,400 - - 504,600

 

 

ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
International College
- International Business 133,000 128,000 137,000 83,000 481,000
- Information and Communication Technology 151,000 130,500 115,500 55,500 452,500
- Communications Arts 128,000 128,000 128,000 74,000 458,000
- Internationl Relations and Development 142,000 151,000 119,000 65,000 477,000
- International Hospitality and Tourism 119,000 128,000 119,000 65,000 431,000
- Civil Engineering 160,000 137,000 141,400 116,400 554,800
International Chinese College
- International Business Management 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000

**หมายเหตุ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


 

ปริญญาโท - ปริญญาเอก คลิก >>>


 

 


 

ไซเบอร์ยู (หลักสูตรออนไลน์ ป.ตรี,โท)

 

ปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 รวม
สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) 64,800 61,200 54,000 180,000
สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) 61,200 68,400 129,600
ปริญญาโท
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
MA.(Leadership in Society)
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.CIM 
หน่วยกิตละ 4000 36 หน่วยกิต รวม 144,000 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 9,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท

***Update 01/07/2024