International Chinese College (中国国际学院)
International Chinese College (中国国际学院)
    วิทยาลัยนานาชาติจีน
中国国际学院
International Chinese College

           
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
            วิทยาลัยนานาชาติจีนถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดการผสมผสานระหว่างบูรพาภิวัตน์ผนวกกับนโยบายระดับ ชาติ “One Belt One Road” ของประเทศจีนและความเป็นนานาชาติ นั่นคือ วิสัยทัศน์แห่งตะวันออกและตะวันตก ความเป็นสหวิทยาการด้านการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว เป็นแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาด้วยระบบภาษาจีนที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพจากประเทศจีน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียน การบรรยาย แหล่งฝึกงานที่เป็นภาษาจีนทั้งหมด เรามุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิชาชีพและคุณธรรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติจีนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ด้วยเสรีภาพทางความคิดและวิชาการ ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้แบบสังคมธรรมาธิปไตย
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            นักบริหาร / พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ
            นักบริหาร / พนักงานในสถานประกอบการเอกชนไทย-จีน
            พนักงานในธนาคารพาณิชย์/ บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย-จีน
            พนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศ
            ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะไทยกับจีน
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
           1) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
            工商管理学士学位
            Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
            2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
            工商管理硕士学位
            Master of Business Administration (M.B.A.)  

หลักสูตร:
            1. บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี 137 หน่วยกิต ( ปริญญาตรี )
            • วิชาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต
              แขนงวิชาการเงินและการลงทุน
              แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
           2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ปี 42 หน่วยกิต (ปริญญาโท )
            • วิชาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาที่ใช้
            ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 
การรับเข้าศึกษา
            รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
            นักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาจีน) ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือเทียบเท่าโดยนักศึกษาอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าศึกษาโดยปราศจากเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีการจัดแผนการศึกษา (Study Plan) ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน แผนการศึกษานี้อาจครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะภาษาจีน (ยกเว้นนักศึกษาจีน) หรือภาษาไทย (ยกเว้นนักศึกษาไทย) ก่อนเริ่มการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา
 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในจีนและไต้หวัน เช่น Yunnan University of Finance and Economics, National University of Kaohsiung ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระยะยาว แลกเปลี่ยนนักวิชาการ และทำวิจัยร่วมกัน และที่สำคัญนักศึกษา(ยกเว้นนักศึกษาจีน)จะได้รับ 2 ปริญญาจาก Rangsit University และจาก Yunnan University of Finance and Economics, ในระดับปริญญาตรี และจาก National University of Kaohsiung ในระดับปริญญาโท โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาที่ประเทศจีน
 
Address and Contact us
Admission
Phone : 0-2791-5500-10
www.rsu.ac.th
e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity

International Chinese College of Rangsit University
11th Building-1201, Rangsit University,
Phaholyothin road,Pathumthani 12000, Thailand.
黄老师(泰国人)
电话:00662997 2200 – 4117-4118(办公)
邮箱:icc@rsu.ac.th