นิติศาสตร์
Law
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
LAW

www.rsu.ac.th/law
            
“คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน”
 
วิสัยทัศน์ 
            “คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษาและ สถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน”
 
พันธกิจ
           แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา "ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ" และหลักการ "นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ"
 
ปรัชญา
             คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” ภายใต้หลักการบริหารวิชาการโดยยึดหลัก นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติอย่างบูรณาการ

ปณิธาน
            คณะนิติศาสตร์ ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายพร้อมกับได้รับการหล่อหลอมจิตใจทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1) เพื่อให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ศักยภาพและมีความต้องการศึกษากฎหมาย ได้รับโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
            2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในวิชาการกฎหมาย สามารถนำองค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพหรือเสริมการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับภารกิจและการดำรงชีพทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3) ให้มีความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้าน และเน้นให้โอกาสในการเลือกศึกษา กฎหมายตามความถนัดและความประสงค์ในด้านใดด้านหนึ่งคือ
             3.1 ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชอิเล็คทรอนิกส์และโลจิสติกส์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ และวิชาการได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศและ สามารถเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.2 ด้านกฎหมายมหาชน และกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้บัณฑิต สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพและวิชาการในภาครัฐ ภาคเอกชนและ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และศาลปกครองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             4) ให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม รับผิดชอบใช้วิชาชีพและซื่อสัตย์ต่อวิชาการ
             5) ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ วิชาการและศึกษาต่อได้
 
พันธกิจ
            1.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
            2.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำ
            3.ให้บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
            4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
            5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน 
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            โทร (02) 997-2222-30 ext. 1249, 1270, 1271, 1272
            โทรสาร (02) 997-2222-30 ext. 1264
            www.rsu.ac.th/law