วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
College of Dental Medicine
  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF DENTAL SURGERY D.D.S.
www.rsu.ac.th/dental
            
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
            มุ่งสู่การเป็นสถาบันทันตกรรมชั้นนำได้มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบไปด้วยคุณภาพ คุณธรรม และมีขีดความสามารถทัดเทียมระดับสากล และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
ปณิธาน
            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจักสร้างทันตแพทย์ชั้นนำที่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพ คุณธรรม และพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม
           
ระบบการศึกษา
        1. การเรียนการสอนในลักษณะของ Bilingual ในความหมายดังต่อไปนี้
            - การศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   
            - การศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ) จัดการเรียนการสอบเป็นภาษาอังกฤษและ   ภาษาไทยตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
        2. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
        3. นักศึกษาต้องได้หน่วยกิตสะสมในสายรหัสวิชาที่เริ่มต้นด้วย 1 และ 2 ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา  ANA222, ANA227, ANA228, ANA224, ANA225, BCH221, BCH222, PSO225, DOB201 และ DOC201 ไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาต่อในสายรหัสวิชาที่เริ่มต้นด้วย 3
 
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
• ค่าเล่าเรียน  ปีละ 900,000 บาท
• ค่าเครื่องมือ ประมาณ 650,000 บาท* (ตลอดหลักสูตร)

* ประมาณการเมื่อปีการศึกษา 2554
ระยะเวลาการศึกษา  
ตลอดหลักสูตร   6 ปี
จำนวนหน่วยกิต  238 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อผู้ป่วยมีจรรยาบรรณจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม โดยสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมและจิตใจของผู้ป่วยมาประมวลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค โดยสามารถฟื้นฟูสภาพในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ในหลักการบริหารงาน มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและสังคม
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ Faculty of Dental Medicine
1. ชื่อหลักสูตร        หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
                               Doctor of Dental Surgery Program
2.ชื่อปริญญา         ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ.
                               Doctor of Dental Surgery D.D.S.
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     •  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
     •  ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL
     •  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     •  มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
     •  มีความรู้ภาษาไทยในระดับดีการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
     •  ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผ่านเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนด
     •  ผ่านการสอบความถนัดทางวิชาชีพ
     •  ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
     •  ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต
 
สถานที่เรียน
     • International College สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
     • คณะวิทยาศาสตร์สำหรับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
     • คณะทันตแพทยศาสตร์  สำหรับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
            www.facebook.com/rangsituniversity
 
           
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
            คลินิกทันตกรรม โทร. 02-791-6000 ต่อ 4483-4484
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4312
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 4321
            www.rsu.ac.th/dental