สถาบันภาษาอังกฤษ
Rangsit English Language Institute
  สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit English Language Institute (RELI)

www.rsu.ac.th/reli
            
ปรัชญา
พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตสู่สังคมการเรียนรู้
 
ปณิธาน
เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ศาสตร์ของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
 
วิสัยทัศน์
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สื่อสารและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 
พันธกิจ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสารแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
 
วัตถุประสงค์
1)        จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2)        จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
3)        จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ผู้บริหาร
รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์
ผู้อำนวยการ
อ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. Language Education Pennsylvania State University, USA.
Cert., Royal Society of Arts in Teaching English to Adults Moray House, Edinburgh, Scotland.
Cert in TESOL Creative Teaching Pilgrims, Canterbury, UK.

ผศ. ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) RELC, Singapore.
M.A. English for Non-Native Speakers, Central Missouri State University, USA.
D. Ed. TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages, the University of Melbourne, Australia.
 
อ.สุพัตรา ตู้จินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อ.วีระ วันดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและบริการทางวิชาการ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
B.A. (High Honours) (Anthropology) University of Montana, U.S.A.
TEFL/SL Certificate, University of Montana, U.S.A.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ติดต่อสถาบันภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง: สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 6 ห้อง 603
ที่อยู่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ 02-9972200-30 ต่อ 4045, 4051
เบอร์แฟกซ์ 02-9972200-30 ต่อ 4047