วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
College of Pharmacy
  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF PHARMACY | Pharm.D.
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
• สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

www.rsu.ac.th/rsupharmacy
            
ปณิธาน
            สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
 
วิสัยทัศน์
            มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     บนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
 
อัตลักษณ์
            ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            บัณฑิตทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง
การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม
 
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 228 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 229 หน่วยกิต  
     
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)   30 หน่วยกิต

 

 กลุ่มอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต  
 กลุ่มความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  
 กลุ่มภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม 15 หน่วยกิต  
 กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม  
 กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม  
 กลุ่มรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
 กลุ่มหลักคิดวิทยาศาสตร์  
 กลุ่มอาร์เอสยู มาย-สไตล์  
     
2.หมวดวิชาเฉพาะ    
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 192 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 193 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 153 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 147 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ   
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 154 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 148 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
     
3.หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  
     

 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1.  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
           Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
   2.  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
           Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
 
การประกอบวิชาชีพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งสองสาขาวิชา มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมได้ สามารถปฏิบัติงานหลักในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุขระดับต่างๆ  เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกรประจำบริษัทยา และเภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข และร้านยา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
www.rsu.ac.th/rsupharmacy
e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com
www.facebook.com/rangsitpharmacy