Rangsit Cyber University
Rangsit Cyber University
 

Rangsit Cyber University
cyberuonline.rsu.ac.th
            
ศูนย์ Rangsit Cyber University เปิด 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) รายละเอียดคลิก
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) รายละเอียดคลิก
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) รายละเอียดคลิก

 

ปรัชญา (Philosophy)

RSU Cyber University สร้างสรรมิติใหม่ ทางการศึกษาเพิ่มทางเลือกใหม่ ที่มีคุณภาพสู่สังคม

 

ปณิธาน

คณะ RSU Cyber University มี ปณิธานที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงและทางเลือกด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาและผู้ใฝ่หาความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม เพิ่มเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคมและประเทศชาติ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 1. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ สู่สังคมอย่างยั่นยืน
 2. มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาเพื่อให้สามารถนำความรู้และมีทักษะ ไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศ
 3. มุ่งสู่การเสริมสร้างวิชาชีพอย่างจริงจังด้วยการศึกษาออนไลน์เพื่อการฝึกอบรมในระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สู่องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 4. มุ่งเน้นการสร้างระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ให้เป็นที่พอใจของนักศึกษาที่ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ที่ไหน เวลาใด ก็ได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. มุ่งรับใช้สังคมออนไลน์ด้วยความมีจริยธรรมและศิลธรรมอันดีและเป็นแบบอย่าง ผู้นำการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีช่องทางใหม่ในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถ เรียนได้อย่างสะดวก มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
 2. เพื่อสร้างสรรค์สร้างบทเรียนรวบยอดที่มีคุณภาพและเข้าใจง่าย ซึ่งพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเข้าใจและพึงพอใจให้กับผู้เรียนรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้โดยง่าย
 3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสร้างความมั่นคงยั่งยืนในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาของชาติอย่างเต็มที่
 4. เพื่อสร้างบันทัดฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ ยอดในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้