สถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF ARCHITECTURE


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARCHITECTURE (B.Arch)
www.archrsu.com
           

เปิดสอนหลักสูตร 1 สาขาวิชาคือ
•   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ปรัชญาของหลักสูตร
            ศาสตร์ที่รวมด้านศิลป์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงาน สถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลโดยสะท้อนบริบทไทย และมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
 
รายละเอียดของหลักสูตร :     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Prospectus :     B.Arch Architecture

ชื่อปริญญา :     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Qualification :     Bachelor of Architecture (B.Arch.)

ระยะเวลาศึกษา/หน่วยกิตตลอดหลักสูตร :     5 ปี / 154 หน่วยกิต
Course Duration / Credit :     5 years full time / 154 credits

สถานที่เรียน :     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยรังสิต
Course location :     Faculty of Architecture (Building 19), Rangsit University

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :     
     - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี (Critical & Creative thinking)
     - มีความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ :
           หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จึงสามารถเข้ารับการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(ก.ส.)ของ สภาสถาปนิก เพื่อ สามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
           การศึกษาระดับปริญญาในหลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ในด้าน ตรรกะ การผลิตผลงาน และ การบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพไดๆที่ผู้เรียนสนใจได้เป็นอย่างดี


คณบดีและผู้บริหารคณะ :
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดี
นางอามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายมนต์ชัย บุญยะวิภากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายวิทูล ทิพยเนตร รักษาการรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายรพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร
รักษาการรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.085-906-6166
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. -
หรือ สำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร. 0-29972220-30 ต่อ 6612-6619
           
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
            มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 6612-6619
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 6615
            www.archrsu.com
            www.facebook.com/Architecture.RSU
 
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
            e-mail: info@rsu.ac.th