กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
Physical Therapy and Sport Medicine
  คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY AND SPORT MEDICINE | B.Sc. (Physical Therapy)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบำบัด)
BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) B.Sc. (Physical Therapy)
www.rsu.ac.th/ptrsu
            
ปรัชญาของหลักสูตร
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามุ่งมั่นผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียนเข้ากับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข รู้เท่าทันโลก รู้จักการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะและนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่จบสิ้น รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการทำงานในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและประชาชน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสุขภาพทั้งระดับลึกและกว้าง มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
     2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริการ/การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ประสบอุบัติเหตุ และโรคติดต่อร้ายแรง การบูรณาการงานกายภาพบำบัดกับสาขาอื่น การให้คำปรึกษา การร่วมมือกับองค์กรอื่น รวมทั้งการจัดโครงการบริการสุขภาพ         การเปิดคลินิกบริการกายภาพบำบัด และการบริการรูปแบบอื่นๆ
     3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและการสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งทักษะการสร้างเครื่องมือปฏิบัติงานชุมชน
     4. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สามารถสร้างและจัดการความรู้ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประเมินคุณค่าและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมหรือค่านิยมมาใช้ให้เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีสุขภาพดีทางกายและใจ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลของรัฐทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และศูนย์บริการสุขภาพที่จัดบริการโดยองค์กรชุมชน โรงพยาบาลเอกชน  สถานบริการสุขภาพอื่นๆ เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง medical spa  ฟิตเนส เป็นต้น
    2. นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา รวมถึงวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์และชีวกลศาสตร์
    3. เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว
    4. นักกายภาพบำบัดประจำองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดูแลคนพิการ เช่นมูลนิธิเด็กพิการ มูลนิธิคนพิการ หรือทำงานส่งเสริมฟื้นฟูและให้บริการสุขภาพแก่คนชายขอบ เช่น ผู้อพยพ หรือชาวเขา ตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศทั้งนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยหรือผู้จัดการโครงการร่วมกับองค์พัฒนาเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
    5. ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
    6. เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบศูนย์บริการสุขภาพ
 
เรียนอะไรบ้าง
            ปีที่ 1  เรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมและมนุษยศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี สถิติและคณิตศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาเฉพาะของคณะ อาทิ กายวิภาคศาสตร์ และการทำงานของระบบต่าง ในร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้คณะยังจัดให้นักศึกษาเรียนความรู้เบื้องต้นทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
           
            ปีที่ 2 เรียนวิชาเฉพาะของวิชาชีพ ได้แก่ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ การจัดการทางกายภาพบำบัด
ในผู้ป่วยระบบประสาท  ระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งต้องเรียนรู้ความผิดปกติของร่างกาย การเกิดโรค การตรวจประเมินร่างกาย การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด รวมทั้งเทคนิควิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ธาราบำบัด การดัดดึงกระดูก การรักษาด้วยเครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น
 
            ปีที่ 3-4  เรียนรู้เทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัดเฉพาะทางมากขึ้น และฝึกปฏิบัติในแผนกกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่างๆ และในชุมชนรวมทั้งการทำวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงจัดให้มีวิชาเลือก เช่น การจัดการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กกายภาพบำบัด ทางการกีฬา  กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง การบริการกายภาพบำบัดปฐมภูมิ  ธุรกิจการบริการกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน เป็นต้น
 
ระยะเวลาการศึกษา  ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
 
            จำนวนหน่วยกิต  144 หน่วยกิต
 
            ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 708,700  บาท
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เรียนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าศึกษา โดยต้องผ่านการ ทดสอบบุคลิกภาพและ/หรือทดสอบอื่นๆ ที่ทางคณะกำหนด
 
การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th   e-mail: info@rsu.ac.th
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
            52/347  พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
            อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1453
            โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 1481
            www.rsu.ac.th/ptrsu