วิทยาลัยดนตรี
Music
  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Conservatory of Music

www.rsu.ac.th/music
           
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Music
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ดศ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.M.


หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 135 หน่วยกิต
ปรัชญา
           วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งบูรณาการอนุศาสตร์ทางด้านดนตรีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดี มีคุณภาพให้แก่สังคม มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
            วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นผู้นำระดับชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการดนตรีที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติพันธกิจพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในสาขาดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สนับสนุนงานบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปะการดนตรีที่แท้จริง
 

ปริญญาตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM

  • การผลิตดนตรี (MUSIC PRODUCTION)
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (MUSIC ENGINEERING TECHNOLOGY)
  • การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ (SOUND DESIGN AND MEDIA COMPOSITION)
  • การประพันธ์เพลง (MUSIC COMPOSITION)
  • การประพันธ์เพลงสมัยนิยม (SONG WRITING)
  • การแสดงดนตรีคลาสสิก (INSTRUMENTAL PERFORMANCE)
  • การแสดงเปียโน (PIANO PERFORMANCE)
  • การแสดงกีตาร์คลาสสิก (GUITAR PERFORMANCE)
  • การแสดงขับร้อง (VOCAL PERFORMANCE: CLASSICAL, JAZZ, MUSICAL THEATRE, AND SINGER-SONGWRITER)
  • ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (JAZZ AND CONTERMPORARY IMPROVISED MUSIC)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.rsu.ac.th/music
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 6259
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 6263
www.rsu.ac.th/music