วิทยาศาสตร์
Science
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF SCIENCE

www.rsu.ac.th/science/

https://www.sciencersu.com/  
คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตร


ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) B.Sc. ( Biomedical Sciences)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต


หหลักสูตรสาขาเคมีประยุกต์

วท.บ. (เคมีประยุกต์) B.Sc. (Applied Chemistry)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต 135 หน่วยกิตระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) M.Sc. ( Biomedical Sciences)
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต


วท.ม. (เคมีประยุกต์) M.Sc. (Applied Chemistry)
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิตติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1412 / 1414
โทรสาร 0-2997-2222-30 ต่อ 1417
www.rsu.ac.th/scienceสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ติดต่อ

ดร. สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ โทร.089-681 2550 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ โทร.084-645-4570 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
www.facebook.com/Biomedicalsciencesrsu

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ติดต่อ

ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ โทร. 081-4548420 หัวหน้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์
คุณภาพร คหินทพงศ์ โทร.02-997-2220-22 ต่อ 1485, 4601
www.facebook.com/appliedchemistryrsu