วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
College of Oriental Medicine
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

website : www.rsu.ac.th/orientalmed
facebook : www.facebook.com/orientalmedrsu
Line ID : ORMRSU
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมความรู้ทางด้านการแพทย์แผนตะวันออก (การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท) และเภสัชกรรมแผนตะวันออก (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางการแพทย์แผนตะวันออก)
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และ หลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก มี 6 แขนงวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่ 1 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต
   • เวชกรรมไทย เน้นการตรวจรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันเบื้องต้น
   • เภสัชกรรมไทย เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรับยาแผนไทยที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมแผนปัจจุบันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดในตำรับยาสมุนไพร
   • เน้นการนวดรักษา นวดส่งเสริมสุขภาพ นวดผ่อนคลาย นวดสปา นวดเท้า
   • การผดุงครรภ์ไทย เน้นการดูแลสุขภาพแม่ก่อนและหลังคอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การเรียนการสอน
   • วิชาพื้นฐานวิชาชีพดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่สอนนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด
   • กลุ่มวิชาชีพดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการแพทย์แผนไทย(ประเภท ข )และ เภสัชศาสตร์
   • เน้นการศึกษาวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์แผนไทย
   • ฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาโรค การทำหัตถการในสหคลินิกของวิทยาลัยการแพทย์แผนจะเป็นออก
   • การผลิตตำรับยาแผนไทยและแผนโบราณที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดในระดับอุตสาหกรรม ในโรงงานผลิตยาสมุนไพรซันเฮิร์บของมหาวิทยาลัยรังสิต
           ***บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยสามารถการสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยทั้งสี่ใบได้แก่เวชกรรมไทย การนวดไทย ผดุงครรถ์ไทย และ เภสัชกรรมไทย (เป็นผู้มีสิทธิ์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาสมุนไพรโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตาม พ.ร.บ. ยา และพ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ)
แนวทางประกอบอาชีพ
   • แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนเอกชน
   • เปิดสถานพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ
   • ประกอบธุรกิจการผลิตตำรับยาแผนไทย และแผนโบราณที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดในระดับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมสมุนไพร และเครื่องสำอางสมุนไพร

หลักสูตรที่ 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา เภสัชกรรมแผนตะวันออก
ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 130 หน่วยกิต
   • มุ่งเน้นผลิต ทางด้านการวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท อาหารเสริม และเครื่องสำอางสมุนไพร    • เรียนรู้พื้นฐานการการแพทย์แผนตะวันออกทุกสาขา(การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท) เคมีและการตรวจสอบสารสำคัญของพืชสมุนไพร การออกฤทธิ์และความเป็นพิษ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพรวมทั้ง การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการผลิตตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท อาหารเสริม และเครื่องสำอางสมุนไพร
   • มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลป์ทางด้านเภสัชกรรมไทยและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาและโรงงานสมุนไพรตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ
   • สามารถวิจัยพัฒนาตำรับยาสมุนไพรทางการแพทย์แผนตะวันออกในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี และควบคุมคุณภาพตามหลักการของเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน
   • ฝึกปฏิบัติงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงงานผลิตยาสมุนไพรซัน เฮิร์บของมหาวิทยาลัยรังสิต และในโรงงานผลิตยาสมุนไพรอื่นๆ
   • สอนโดยอาจารย์เภสัชกรแผนปัจจุบันและอาจารย์เภสัชกรรมแผนไทย
แนวทางประกอบอาชีพ
   • บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานในโรงงานผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม
   • ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรับยาสมุนไพร อาหารเสริมและเครื่องสำอางสมุนไพร
   • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพรตาม พ.ร.บ.ยา และพ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ

หลักสูตรที่ 3. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 181 หน่วยกิต
   • มุ่งผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีต่างๆตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   • สามารถตรวจวินิจฉัยโรค ดูลิ้น จับชีพจร เลือกใช้ยาจีนหรือตำรับยาจีน การฝังเข็ม การนวดทุยหนา
   • การเรียนการสอน เพิ่มเติมจากศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว ยังได้เรียนรู้สมุนไพรไทย หลักการทางเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน การผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร และตำรับยาจีน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรแผนจีนได้อีกด้วย
   • บูรณาการเชื่อมโยงและผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน(การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท)เป็นการบูรณาการการแพทย์องค์รวม
แผนการศึกษาของหลักสูตรฯ มีดังนี้ :
ชั้นปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาษาที่ใช้เรียน สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 2 วิชาภาษาจีน จีน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชั้นปีที่ 3 หมวดวิชาเฉพาะ
(พื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ)
ไทย/จีน
(วิชาชีพบังคับเรียนเป็นภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 4 หมวดวิชาเฉพาะ
(พื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ)
ไทย/จีน
( วิชาชีพบังคับเรียนเป็นภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้นปีที่ 5 หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาชีพบังคับ)
จีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชั้นปีที่ 6 หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาฝึกเวชปฏิบัติ)
ไทย/จีน ฝึกงานที่ไทย 6 เดือน
และที่จีน 6 เดือน

   • นักศึกษาทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (Nanjing University of Chinese Medicine)
   • ปี2561 ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง 20 ทุน
   • สามารถกู้ ทุน กยศ., กรอ. ได้ 200,000บาท/ปี
   • ได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง
   • จัดการเรียนการสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนทุกวิชา เป็นภาษาจีนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชน จีน
   • ชั้นปีที่ 2 เรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กวางสี (Guangxi Medical University) มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
   • นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 เป็นอย่างน้อย และ ระดับ 5 จึงจะสามารถเข้าเรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับและวิชาฝึกเวชปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 5 และ 6) ศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (Nanjing University of Chinese Medicine)
   • การฝึกเวชปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องฝึกงานที่โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 เดือน และโรงพยาบาลในประเทศไทยอีก 6 เดือน
   • นอกจากการเรียนทางวิชาการแล้วนั้น ทางหลักสูตรฯ ยังจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์จีนคอยดูแลนักศึกษาทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว และยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย และภายนอกสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวิชาชีพสาขาอื่นๆ หรือเพื่อนสาขาการแพทย์แผนจีนต่างสถาบัน เนื่องจากหลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ และหลังจากจบการศึกษาแล้ว
จุดเด่นของหลักสูตร
   • เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสมุนไพรจีนและผลิตภัณฑ์ยาจีน แนวทางการประกอบอาชีพ
   • แพทย์แผนจีนในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนได้
   • แพทย์จีน เปิดคลินิกส่วนตัวรักษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   • นักวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรจีน ประกอบธุรกิจด้านการผลิตยาสมุนไพรจีน ทั้งในโรงงานและร้านขายยาสมุนไพรจีน
   • สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านคลินิกในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S) (English Programme) (กำลังดำเนินการ)

หลักสูตรระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก
ระยะเวลา 2 ปี (วันเสาร์และวันอาทิตย์) จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วย

โครงสร้างหลักสูตร
   • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยาพนธ์) 36 หน่วยกิต
   • แผน ก แบบ ก 2 (รายวิชาและวิทยาพนธ์) ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 แขนงวิชา (เลือกแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านั้น)
   • แขนงวิชา 1 ด้านการพัฒนาการรักษาโรค
   • แขนงวิชา 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   • แขนงวิชา 3 ด้านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล
   • แขนงวิชา 4 ด้านการประเมินคุณภาพ
   • แขนงวิชา 5 ด้านการควบคุมการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   • แขนงวิชา 6 ด้านสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
   • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน รายละเอียดได้รับยกเว้น เกรดเฉลี่ย
ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา ค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์)
ทุนความสามารถพิเศษ ติดต่อสำนักงานรับนักศึกษา

สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก
    บริการตรวจรักษาด้วย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แผนจีน และ
    สถานที่ : อาคาร 12 ชั้น 1
    โทรศัพท์ : 0 2 997 2222 ต่อ 4406, 4407
    เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00น – 17.30น

การรับสมัคร
   วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
   หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
   อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
   โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 5169, 5161
   โทรสาร : 02 997 2222 ต่อ 5160
   มือถือ : 096 118 4424 
   เว็บไซต์: http://www.rsu.ac.th/orientalmed/
   Facebook: www.facebook.com/orientalmedrsu
   E-mail : ormrsu@hotmail.com
   Line ID : ORMRSU

สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
   อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) โทรศัพท์ 02 997 2200 ต่อ 5500 – 5510
   เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00น – 16.30 น.