ช่องทางการติดต่อรายวิชาของคณะ วิทยาลัย สถาบัน เทอม S/2564
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอม S/2564 สามารถตรวจสอบกลุ่มวิชาเรียน ด้วย QR Code และสามารถ @Line ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ได้ดังนี้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอม S/2564 สามารถตรวจสอบกลุ่มวิชาเรียนด้วย QR Code  และสามารถ @Line ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน โดยการคลิกที่ชื่อคณะ ดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์-สุขภาพ
     แพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตร์
     เภสัชศาสตร์
     พยาบาลศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
     เทคนิคการแพทย์ 
     การแพทย์แผนตะวันออก
     ทัศนมาตรศาสตร์
     รังสีเทคนิค
     วิศวกรรมชีวการแพทย์


วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี
     การบิน
     วิศวกรรมศาสตร์
     นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
     นวัตกรรมเกษตร
     เทคโนโลยีอาหาร 


มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
     นิเทศศาสตร์
     ศิลปศาสตร์
     นิติศาสตร์
     นวัตกรรมสังคม
     Gen.ed. (วิชาศึกษาทั่วไป)

     อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

     รัฐศาสตร์
     การทูตและการต่างประเทศ
     
เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
     บริหารธุรกิจ
     การท่องเที่ยวและการบริการ
     บัญชี
     เศรษฐศาสตร์


ศิลปะ-การออกแบบ     

     ดนตรี

     สถาปัตยกรรมศาสตร์

     การออกแบบ
     ดิจิทัลอาร์ต


นานาชาติ
     นานาชาติ
     นานาชาติจีน

     สถาบันภาษาอังกฤษ