ประกาศให้นักศึกษาที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ารอการจัดสรรวัคซีนจากกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ประกาศให้นักศึกษาที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ารอการจัดสรรวัคซีนจากกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)นั้น บัดนี้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด มหาวิทาลัยรังสิต ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ covid.rsu.ac.th/student ซึ่งจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านได้โปรดแจ้งให้นักศึกษาที่ประสงค์จะรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ลงทะเบียนตามวันดังกล่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔


 

Dear all executives and personnel,

 

Regarding the Notification of Rangsit University on the reception of A AstraZeneca’s covid-19 vaccine doses for RSU students, Rangsit University’s Covid-19 Vaccination Center has been granted AstraZeneca’s covid-19 vaccine doses by the Ministry of Public Health for Rangsit University and would like all students to register to receive the vaccination service.

Rangsit University shall allow the students to receive the vaccination from July 7-8, 2021. Students wishing to receive AstraZeneca’s covid-19 vaccine doses are required to register to receive the vaccination via covid.rsu.ac.th/student from June 28, 2021.

Please inform the students under your supervision who wish to receive AstraZeneca’s covid-19 vaccine doses of the postponement of the vaccination service and ask them to register via the channel from the date as specified.

RSU Corporate Communication
Announced on JUNE 24, 2021


 

?????????????????

 

?????????????:

???????????,??????????????????????????????????????????????,??,????????????????????????????,????????????

????????,???2021 ? 7 ?7??8 ??????????????,?????????????covid.rsu.ac.th/student???????,?????2021?6?28????

??,?????????????????????????????,????????????? ????!

?????????
2021 ? 6 ? 24 ?