คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) โดยเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน สามารถฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของนักศึกษา  จำนวน 36 หน่วยกิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน สามารถสำเร็จการศึกษาใน 2 ถึง 2.5 ปี ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาและเทียบโอนได้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 250,000 บาท กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตร ชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ 5,000 บาท กรณีเลือกเรียนเป็นรายวิชา หน่วยกิตละ 4,000 บาท

 

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงกรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1488, 1489 หรือ คุณลักษณา 0-2997-2222-30 ต่อ 1445, 1489 Email: lukana.y@rsu.ac.th