ว.การแพทย์แผนตะวันออก เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.วัดสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ Silapasat Abroad Internshipสถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรม Thailand Futureคณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Anatomy Camp 2022 กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 2สาขาวิชาฝรั่งเศส ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคคณะกายภาพบำบัดฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูผู้ ป่วยระยะกลางว.นานาชาติ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์กับ มหาวิทยาลัย Binusสถาบันจีนไทย ม.รังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมว.การแพทย์แผนตะวันออก จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย


12345678910...