คลินิกเวชกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATK


 

           คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับ การใช้ชุดตรวจแอนติเจน : Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATK ให้สามารถตรวจคัดกรองตนเอง และผู้อื่น ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย ณ ลานพยอม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยรังสิต