เทคนิคการแพทย์ จัดอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ฯ


 

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ แบบ Hybrid เรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ Nikon และการดูแลสภาพกล้องจุลทรรศน์ให้พร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการฯ เพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ให้มีความรู้ในการใช้งานและการบำรุงรักษา เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และคุณอนุวัฒน์ ตันติวงษากิจ (Managing Director) และคุณสุธรรม วังยายฉิม (Division Manager) กล่าวขอบคุณ ณ ห้อง 4-319 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการบรรยายที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การบรรยายเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้งานกับกล้องจุลทรรศน์ การเลือกใช้งานกล้องจุลทรรศน์ให้เหมาะกับตัวอย่าง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์หลังการใช้งาน เป็นต้น