ศูนย์สุวรรณภูมิ ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร?”


 

           ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดรายการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “สุวรรณภูมิ HUB” เรื่อง “สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร?” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ ศ. (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยาและประวัติศาตร์โบราณคดี มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กล่าวคำปรารภ และในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ดังนี้ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ. ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นพ. บัญชา พงษ์พานิชผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ศ.ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ School of Global Policy and Strategy, University of California San Diego และนายอานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นพิธีกรดำเนินรายการ