ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564-2565 (S/2564)
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 - วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 4 พฤษภาคม 2564
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 - วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี, 3 มิถุนายน 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และ ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 28 มิถุนายน 2564 - วันศุกร์, 2 กรกฎาคม 2564
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2564
วันศุกร์, 2 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
วันจันทร์, 5 กรกฎาคม 2564 - วันศุกร์, 9 กรกฎาคม 2564
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 - วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 26 กรกฎาคม 2564
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 9 สิงหาคม 2564 - วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564
วันสอบปลายภาค (เว้นวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564)
วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 - วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 12 สิงหาคม 2564
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 - วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 - วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันศุกร์, 3 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และ วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็
วันจันทร์, 6 กันยายน 2564 - วันศุกร์, 10 กันยายน 2564
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2564
วันจันทร์, 27 กันยายน 2564 - วันศุกร์, 1 ตุลาคม 2564
วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 - วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564
วันพิธีไหว้ครู
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 - วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 - วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 12 ธันวาคม 2564
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2563, 2/2563 และ S/2564)
วันจันทร์, 13 ธันวาคม 2564 - วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564
วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 - วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 - วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 - วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
หยุดวันสิ้นปี
วันเสาร์, 1 มกราคม 2565
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอาทิตย์, 2 มกราคม 2565
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 10 มกราคม 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 21 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 - วันศุกร์, 28 มกราคม 2565
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2564
วันอังคาร, 25 มกราคม 2565
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 28 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2564
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 - วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2565
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันพุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2565
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2565 - วันศุกร์, 4 มีนาคม 2565
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 1 มีนาคม 2565 - วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565
วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันพุธ, 6 เมษายน 2565
หยุดวันมหาจักรี
วันพุธ, 13 เมษายน 2565 - วันศุกร์, 15 เมษายน 2565
หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 15 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 - วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 29 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 2 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565
วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2565)
วันพุธ, 4 พฤษภาคม 2565
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565 - วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2565
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา