ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  University Council


ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : 67 ซอยปุณณวิถี 25 ถนนสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-2180228
โทรสาร : 02-2153602
เลขานุการ : คุณสุดา
โทรศัพท์ : 089-104-0228
อีเมล์ : Sada.pa@chula.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย
มาตังคสมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(หน่วยพัฒนาธุรกิจ) ถนนพระราม 6 ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-7915912 (คุณพเยาว์)
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : คุณสุนันทา
โทรศัพท์ : 081-297-6173
อีเมล์ : Sunanta.som@mahidol.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 13(ห้อง1302)
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4247697
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : ร.ต.หญิง วรนุช วรวัฒนา
โทรศัพท์ : 02-4197000 ต่อ 94477 / 94481
โทรสาร : 02-4129783
อีเมล์ : MAM_CEI@yahoo.com
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 098-563-1983
โทรสาร : 02-5744165
อีเมล์ : utsb@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณสาริมา
โทรศัพท์ : 081-8023344
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
73/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6448150 / 02-6448078 ต่อ 81806
โทรสาร : 02-6448027
เลขานุการ : คุณชุติมา
โทรศัพท์ : 02-6448078
อีเมล์ : chutima@nstda.or.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :02-9972200 ต่อ 3431
โทรสาร : 02-9972200 ต่อ 3430
เลขานุการ : คุณสุปราณี
โทรศัพท์ : 081-0726899
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) อาคารบีทีเอส
1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-6177300 ต่อ 1801/ 1110
โทรสาร : 02-6177133 , 02-6177155
อีเมล์ : anata@BTS.co.th
เลขานุการ : คุณพิมพ์ลภัส เจริญจิตร
โทรศัพท์ : 094-6924624
โทรศัพท์ : 02-6177300
อีเมล์ : pimlapasc@bts.co.th
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1662
โทรศัพท์ : 085-160-6727
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1662
โทรศัพท์ : 081-83863333
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02-4709091
โทรสาร : 02-4709100
อีเมล์ : ake.cha@kmutt.aclth
เลขานุการ : คุณสุรีพร
โทรศัพท์ : 02-4709096
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : 102/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2714950
โทรสาร : 02-2780008
อีเมล์ : Kanchit.ma@gmail.com
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทเทเลคอมเอเชีย
18 อ.ทรูทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02-6993320
โทรสาร : 02-6438986
อีเมล์ : Ajva_tau@truecorp.co.th
เลขานุการ : คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
โทรศัพท์ : 086-599-5945
อีเมล์ : Kesinee_suk@truecorp.co.th
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-5620951-7
โทรสาร : 02-5620950
อีเมล์ : yuen@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณฉลาดพรรณ
โทรศัพท์ : 086-841-1265
ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศศปาฐศาลา ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2184036
โทรสาร : 02-2161310
โทรศัพท์ : 081-666-2756
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 ห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
081-8750942
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 1
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 081-8551129
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2791-5777
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2791-5922
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : attawit@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณธัชฎานันทน์ ไกรนรา
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :0-2997-2200 ต่อ 1662
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณสาวิตรี ดีดวง
นายกสิณ จันทร์เรือง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สภามหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2791-5923
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : kasin@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณปวีณา เมฆหยก

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลสภา / รายงานการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยรังสิตปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA