ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  University Council


พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ถ.สนามชัย เขตพระนคร กทม.10200
โทรศัพท์ : 02-2207400 ต่อ 4117
โทรสาร : 02-2207403
เลขานุการ : คุณปัน
โทรศัพท์ : 091-003 8942
อีเมล์ : pansohappy@hotmail.com
เลขานุการ : คุณปลา (ทัศมา)
โทรศัพท์ : 097-009 2723
อีเมล์ : tasama.tansiri@gmail.com
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-2180228
โทรสาร : 02-2153602
เลขานุการ : คุณสุดา
โทรศัพท์ : 089-104-0228
อีเมล์ : Sada.pa@chula.ac.th
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย
มาตังคสมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หน่วยพัฒนาธุรกิจ) ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-7915912 (คุณพเยาว์)
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : คุณสุนันทา
โทรศัพท์ : 081-297-6173
อีเมล์ : Sunanta.som@mahidol.ac.th
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 13(ห้อง1302) เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-4247697
อีเมล์ : Pornchai.mat@mahidol.ac.th
เลขานุการ : ร.ต.หญิง วรนุช วรวัฒนา
โทรศัพท์ : 02-4197000 ต่อ 94477 / 94481
โทรสาร : 02-4129783
อีเมล์ : MAM_CEI@yahoo.com
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 098-563-1983
โทรสาร : 02-5744165
อีเมล์ : utsb@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณสาริมา
โทรศัพท์ : 081-8023344
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-6448150 / 02-6448078 ต่อ 81806
โทรสาร : 02-6448027
เลขานุการ : คุณชุติมา
โทรศัพท์ : 02-6448078
อีเมล์ : chutima@nstda.or.th
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถ.ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-6132165
โทรสาร : 02-6235129
เลขานุการ : คุณทัศนีย์ (หนึ่ง)
โทรศัพท์ : 081-7921753
อีเมล์ : Tassanee1@hotmail.com
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-6177300 ต่อ 1801/ 1110
โทรสาร : 02-6177133 , 02-6177155
อีเมล์ : anata@BTS.co.th
เลขานุการ : คุณพิมพ์ลภัส เจริญจิตร
โทรศัพท์ : 094-6924624
โทรศัพท์ : 02-6177300
อีเมล์ : pimlapasc@bts.co.th
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ :02-3298000 ต่อ 3178
โทรสาร : 02-3298103
อีเมล์ : kmitlpresident@gamil.com
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : 102/19 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-2714950
โทรสาร : 02-2780008
อีเมล์ : Kanchit.ma@gmail.com
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ : 02-4709091
โทรสาร : 02-4709100
อีเมล์ : ake.cha@kmutt.aclth
เลขานุการ : คุณสุรีพร
โทรศัพท์ : 02-4709096
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-5620951-7
โทรสาร : 02-5620950
อีเมล์ : yuen@ku.ac.th
เลขานุการ : คุณฉลาดพรรณ
โทรศัพท์ : 086-841-1265
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : บริษัทเทเลคอมเอเชีย 18 อ.ทรูทาวเวอร์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320
โทรศัพท์ : 02-6993320
โทรสาร : 02-6438986
อีเมล์ : Ajva_tau@truecorp.co.th
เลขานุการ : คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
โทรศัพท์ : 086-599-5945
อีเมล์ : Kesinee_suk@truecorp.co.th
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : อธิการวิทยาลัยรัฐกิจและรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-9972200 ต่อ 1266 / 1283
โทรสาร :02-9972200 ต่อ 1216
อีเมล์ : invisibleaimc@yaha.com
เลขานุการ : คุณหญิง
โทรศัพท์ : 061-625-5656
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 02-9971975, 081-8386333
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 085-160-6727
นายเชิญพร เต็งอำนวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : -
โทรศัพท์ : 02-8868190-9, 086-354-7777
เลขานุการ : คุณต่าย
โทรศัพท์ : 086-354-7777
อีเมล์ : chernporn@greaterpharma.com
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
โทรศัพท์ :0-2997-2200 ต่อ 1662
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณสาวิตรี ดีดวง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2562
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2561
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2560
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2559
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2558
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2557
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2556
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2555
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ.2554
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทลัยรังสิต

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2554
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทลัยรังสิต

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2554
 

 

ข้อมูลสภา / รายงานการประเมินตนเองสภามหาวิทลัยรังสิต

ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2554
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2557
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA