ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Senior Administration


อธิการบดี
 
สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณเชาวลิต ธนโชติวรากุล
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณกัญจน์ชญา เพชรรักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5777
0-2791-5777
โทรสาร : 0-2791-5931
0-2791-5757
อีเมล์ : arthit@rsu.ac.th

 
สำนักงานรักษาการอธิการบดี
รักษาการอธิการบดี
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณธัชฎานันทน์ ไกรนรา
โทรศัพท์ : 0-2791-5922
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : attawit@rsu.ac.th

 

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
เลขานุการ : คุณณัฐวีณา สารพิพัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2791-5907
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ :supachai@rsu.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
เลขานุการ : คุณพรรษพร ทำทัน
โทรศัพท์ : 0-2791-5556
โทรสาร : 0-2791-5565
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
เลขานุการ : คุณพเยาว์ อมิตเดช
โทรศัพท์ : 0-2791-5904
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : nares@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
เลขานุการ : คุณรัชชา สถาพรพงษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3900
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3909
อีเมล์ :grit.t@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
เลขานุการ : คุณนวพร สมิติเมธา
โทรศัพท์ : 0-2791-5705
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : pitchayaphant@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายกสิณ จันทร์เรือง
เลขานุการ : คุณปวีณา เมฆหยก
โทรศัพท์ : 0-2791-5923
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : kasin@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
โทรศัพท์ :0-2792-7500
อีเมล์ : apiramon@sbs.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare)
รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare)
นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณชุติมา ลิ่มตระกูล
โทรศัพท์ : 0-2610-0300
โทรสาร : 0-2259-7787
อีเมล์ : apiwat@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
เลขานุการ : คุณสุพาณี มณีวงษ์
โทรศัพท์ : 02-791-5921
อีเมล์ : chetneti@rsu.ac.th
อีเมล์เลขานุการ : supanee.m@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : narupol@rsu.ac.th
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
โทรศัพท์ :0-2792-7500
อีเมล์ : apiramon@sbs.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
เลขานุการ : คุณลัดดา มงคลเสาร์สุข
โทรศัพท์ : 0-2791-5722
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : chatchai_tr@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
นายจรูญ เชดเลอร์
เลขานุการ : คุณกัญญณัช สรรพศรี
โทรศัพท์ : 0-2791-5906
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : jeroen@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/sao
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
เลขานุการ : คุณศรวณีย์ ปิ่นกุล
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
อีเมล์ : thammasak@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินบริษัทในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินบริษัทในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต
นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
เลขานุการ : คุณพภัสสรณ์ นรชัยสุภวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2791-5609
โทรสาร : 0-2791-5610
อีเมล์ : prateep@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
นางทัสนันทน์ เดชพันธุ์โกศล
เลขานุการ : คุณพภัสสรณ์ นรชัยสุภวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2791-5609
โทรสาร : 0-2791-5610
อีเมล์ : @rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
เลขานุการ : คุณภัสณี บำรุงถิ่น
โทรศัพท์ : 0-2791-5555
โทรสาร : 0-2791-5577
อีเมล์ : keaw@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
นางสาวศศวรรณ รื่นเริง
เลขานุการ : คุณวิรงรอง ศิริพากษ์
โทรศัพท์ : 0-2791-5510
โทรสาร : 0-2997-2394
อีเมล์ : sasawan.r@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร
เลขานุการ : คุณชวัลรัศมิ์ จตุเทน
โทรศัพท์ :0-2997-2222 ต่อ 1686
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1682
อีเมล์ : reangsak.k@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
เลขานุการ : นางสาวลดาวัลย์ น้อยเหลือ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรศัพท์ : 064-308-3302
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.com
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
เลขานุการ : คุณนันทินีญา บุญเจียมเจริญ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1288
อีเมล์ : k.poothakool@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5665
โทรสาร : 0-2791-5660
เลขานุการ : คุณพรรนิภา แดงเลิศ
อีเมล์ : somsak.a@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
โทรศัพท์ : 087-699-1155
อีเมล์ : c.temrak@rsu.ac.th
 
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
เลขานุการ : คุณศิริวรรณ เรืองศรี
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 6300
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 6301
อีเมล์ : wutthipong@rsu.ac.th


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA