ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Senior Administration


อธิการบดี
 
สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณเชาวลิต ธนโชติวรากุล
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณกัญจน์ชญา เพชรรักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5777
0-2791-5777
โทรสาร : 0-2791-5931
0-2791-5757
อีเมล์ : arthit@rsu.ac.th
สำนักงานรักษาการอธิการบดี
รักษาการอธิการบดี
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณธัชฎานันทน์ ไกรนรา
โทรศัพท์ : 0-2791-5922
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : attawit@rsu.ac.th

 

รองอธิการบดี
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
เลขานุการ : คุณพเยาว์ อมิตเดช
โทรศัพท์ : 0-2791-5904
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : nares@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายกสิณ จันทร์เรือง
เลขานุการ : คุณปวีณา เมฆหยก
โทรศัพท์ : 0-2791-5923
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : kasin@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
เลขานุการ : คุณนวพร สมิติเมธา
โทรศัพท์ : 0-2791-5705
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : chitriya@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
เลขานุการ : คุณรัชชา สถาพรพงษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3900
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3909
อีเมล์ :grit.t@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
เลขานุการ : คุณสาวิตรี ดีดวง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 2556
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
เลขานุการ : คุณณัฐวีณา สารพิพัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2791-5907
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ :supachai@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
โทรศัพท์ :0-2792-7500
อีเมล์ : apiramon@sbs.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare)
รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare)
นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์
เลขานุการ : คุณชุติมา ลิ่มตระกูล
โทรศัพท์ : 0-2610-0300
โทรสาร : 0-2259-7787
อีเมล์ : apiwat@rsu.ac.th
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
เลขานุการ : คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4061, 4075
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4076
อีเมล์ : chetneti@rsu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
โทรศัพท์ :0-2792-7500
อีเมล์ : apiramon@sbs.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
เลขานุการ : คุณลัดดา มงคลเสาร์สุข
โทรศัพท์ : 0-2791-5722
โทรสาร : 0-2791-5909
อีเมล์ : chatchai_tr@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
นายจรูญ เชดเลอร์
เลขานุการ : คุณกัญญณัช สรรพศรี
โทรศัพท์ : 0-2791-5906
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : jeroen@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/sao
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
เลขานุการ : คุณพภัสสรณ์ นรชัยสุภวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2791-5609
โทรสาร : 0-2791-5610
อีเมล์ : prateep@rsu.ac.th
 
 
 
 
 
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
เลขานุการ : คุณสุพาณี มณีวงษ์
โทรศัพท์ : 0-2791-5921
โทรสาร : 0-2791-5470
อีเมล์ : choonhapong@rsu.ac.th
อีเมล์ :supanee.m@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
เลขานุการ : คุณศรวณีย์ ปิ่นกุล
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
อีเมล์ : thammasak@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
เลขานุการ : คุณภัสณี บำรุงถิ่น
โทรศัพท์ : 0-2791-5555
โทรสาร : 0-2791-5577
อีเมล์ : keaw@rsu.ac.th
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
นางสาวศศวรรณ รื่นเริง
เลขานุการ : คุณวิรงรอง ศิริพากษ์
โทรศัพท์ : 0-2791-5510
โทรสาร : 0-2997-2394
อีเมล์ : sasawan.r@rsu.ac.th
 
 
 
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
สานิตย์ แสงขาม
โทรศัพท์ :0-299-7222 ต่อ 6299
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 6298
อีเมล์ : sanit99@gmail.com
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
เลขานุการ :คุณก้องกริช ศรีบุรินทร์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรศัพท์ : 064-308-3302
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.com
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
เลขานุการ : คุณธรานันท์ ภาคาใจ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1288
อีเมล์ : k.poothakool@rsu.ac.th


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA