ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  General Information RSU's Milestones 2013พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม บูรณการและสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 อาคารนันทนาการ อาคาร Student Center อาคารกวนอิม Guan Yin Sala และอาคารวิทยาลัยดนตรี Music Sala

เปิดอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ อาคารศูนย์รวมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา สู่สังคมธรรมาธิปไตย”

เปิด RSU Airlines ปล่อยนกอินทรีทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า สายการบินเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

เปิดหลักสูตรใหม่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยเปิดหลักสูตรเพิ่ม 4 สาขาวิชา
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ เพื่อผลิตนักสารสนเทศด้านการแพทย์ ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการบริการ และการแพทย์
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน เพื่อผลิตบัณฑิตนักสารสนเทศการลงทุน ในวิชาการด้านคณิตศาสตร์การลงทุน และคณิตศาสตรประกันภัย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ที่สามารถทำงานสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์
สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้เป็นอย่างดี โดยเน้นเฉพาะด้านให้มีรู้ลึกด้านเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยียานยนต์ หรือด้านเทคโนโลยีพลังงาน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมเปิด สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ผลิตนักคิดและนักปฏิบัติ เพื่อเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์
สาขาวิชาการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA