ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  General Information RSU's Milestones 2012



พ.ศ. 2555

เปิดอาคาร Sun Herb Thai - Chinese Manufacturing โรงงานยาสมุนไพรแห่งแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เปิดอาคาร Patana Gallery อาคารเอนกประสงค์สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาและคณาจารย์


เปิด 4 หลักสูตรใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชน และนันทนาการ


วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ รวม 4 หลักสูตรเป็น 1 วิทยาลัย ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้การศึกษาไทย

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาผู้นำธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ สามารถผสมผสานความรู้ทางด้านภูมิภาคเอเชีย ด้านภาวะผู้นำ และด้านธุรกิจ รวมทั้งมีจริยธรรมและโลกทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อไปช่วยพัฒนาประเทศและโลกได้

คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี และมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการบัญชี ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายความต้องการของสังคมที่สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA