ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Directors of Service Units


ฝ่ายวิชาการ
กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงาน : สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2791-5671
โทรสาร : 0-2791-5677
เลขานุการ : คุณวันทนา สุวรรณสิงห์
อีเมล์ : kittisak@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/academic
ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
สำนักงาน : สำนักงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0-2791-5552
โทรสาร : 0-2791-5538
อีเมล์ : supattana@rsu.ac.th
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สำนักงาน : สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3461
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3473
เลขานุการ : คุณชะอ้อน พันถัน
อีเมล์ : malivan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : library.rsu.ac.th
ฝ่ายวิจัย
รศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สำนักงาน : สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5697
อีเมล์ : panan.k@rsu.ac.th
รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
สำนักงาน : สถาบันวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5692
โทรศาร : 02-2791-5689
Secretary : คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยพจน์
อีเมล์ : kanda.w@rsu.ac.th
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3920
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3917
อีเมล์ : sorapong.w@rsu.ac.th
รติกร อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 3190
โทรสาร : 02-997-2222 ต่อ 1665
อีเมล์ : ratikorn.O@rsu.ac.th
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันกีฬา
สำนักงาน : สถาบันกีฬา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.com
เว็บไชต์ : www.rsu.ac.th/sport
ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สำนักงาน : สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3904
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3909
โกสุม เศรษฐาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
สำนักงาน : สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3909
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3921
เลขานุการ : คุณปราณี บุญญา
อีเมล์ : kosum@rsu.ac.th
ชานนท์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4791
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4791
เลขานุการ : คุณอ้อมใจ ปาปะพัง
อีเมล์ : thai.cheer@hotmail.com
ฝ่ายพัฒนาสังคม
อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1662
เลขานุการ : น.ส.สาวิตรี ดีดวง
อีเมล์ : anun@rsu.ac.th
 
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน : สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : โทร 0-2997-2200 ต่อ 1686
อีเมล์ : bbb.rsu@hotmail.com
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ไอราพต ศรีสุชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน Wisdom Media
สำนักงาน : สำนักงาน Wisdom Media
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4790
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4790
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : คุณเทพิน สัยวิจิตร์
อีเมล์ : rsumedia@rsu.ac.th
 
ฝ่ายนวัตกรรม
ขุนคำ ปองรักษาชีวิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2791-5709
โทรสาร : 0-2791-5654
เลขานุการ : คุณปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
อีเมล์ : khunkam.p@rsu.ac.th
ผศ.ทศพร ทศแสนสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University
สำนักงาน : ศูนย์ Rangsit Cyber University
โทรศัพท์ : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
เลขานุการ : 
อีเมล์ : cyberu@rsu.ac.th
ฝ่ายการต่างประเทศ
ธีร์ นภินธากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนานาชาติ
สำนักงาน : สำนักงานนานาชาติ (สนช.)
โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 3487
โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 3486
อีเมล์ : thee.n@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/oia
ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 6515, 6520
โทรสาร : 02-997-2200 ต่อ 6518
อีเมล์ : pitchayaphant@rsu.ac.th
ฝ่ายบริหาร
เชาวลิต ธนโชติวรากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สำนักงาน : สำนักงานฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณกัญชญา เพชรรักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5777
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : chaovarit.t@rsu.ac.th
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันรังสิตวิชชาลัย
สำนักงาน : สถาบันรังสิตวิชชาลัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5578
โทรสาร : 0-2791-5682
อีเมล์ : rujapa@rsu.ac.th
นิฐพล พรหมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
สำนักงาน : สำนักงานนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2791-5590
โทรสาร : 0-2791-5590
เลขานุการ : คุณชญาน์นัทช์ ลักษณะวิเชียร
อีเมล์ : nithapon.p@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/legal
วสันต์ อัครวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
สำนักงาน : สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3835
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3852
อีเมล์ : wasan.a@rsu.ac.th
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน : อาคารและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
เลขานุการ : นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล
อีเมล์ : Porramat13@gmail.com
พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ
สำนักงาน : สำนักงานยานพาหนะ 
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 3864
อีเมล์ : kiti2494@hotmail.com
สมญา แชมเบอร์ส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล
สำนักงาน : สำนักงานบุคคล 
โทรศัพท์ : 0-2791-5643
โทรสาร : 0-2791-5630
อีเมล์ : somya.c@rsu.ac.th
ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาบุคคล 
โทรศัพท์ : 0-2791-5943
โทรสาร : 0-2791-5942
อีเมล์ : samita.k@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/hrd2
ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
อภิวัฒิ อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Health Care
สำนักงาน : ศูนย์ RSU Health Care
โทรศัพท์ : 02-259-7785-6
โทรสาร : 02-259-7787
เลขานุการ : คุณนุช
อีเมล์ : apiwat@rsu.ac.th
หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันไผ่กู้ชาติ
สำนักงาน : สถาบันไผ่กู้ชาติ
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
เลขานุการ : นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล
อีเมล์ : Porramat13@gmail.com
อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
สำนักงาน : ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
Email : orawin.l@rsu.ac.th
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
สำนักงาน : สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 3242
อีเมล์ : parnthep.p@gmail.com
หน่วยงานขึ้นตรงรักษาการอธิการบดี
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผน
สำนักงาน : สำนักงานวางแผน
โทรศัพท์ : 0-2791-5564 ต่อ 5568
โทรสาร : 0-2791-5565
เลขานุการ : คุณสุรางค์ คำสมาน
เบญจา สันติธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
สำนักงาน : สำนักงานงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0-2791-5629
โทรสาร : 0-2791-5622
อีเมล์ : benja.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : budget.rsu.ac.th
อุดร ตันติประภาคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี
สำนักงาน : สำนักงานบัญชี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5618
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5610
 
สำนักงานอธิการบดี
วรภาณุ์ อุดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ เลขานุการกรรมการบริหาร
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการ : วราภรณ์ บุรณสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5930
โทรสาร : 0-2997-5931
อีเมล์ : vorapa.u@rsu.ac.th
 
สำนักงานเลขานุการอธิการบดี
เชาวลิต ธนโชติวรากุล
ตำแหน่ง : เลขานุการอธิการบดี
สำนักงาน : สำนักงานเลขานุการอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณกัญชญา เพชรรักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5777
โทรสาร : 0-2791-5931
อีเมล์ : chaovarit.t@rsu.ac.th
 
ฝ่ายวิสาหกิจ
ดร.ชาญชัย จิวจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงาน : สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ : 02-7916000 ต่อ 4150
เลขานุการ : คุณณัฐวรรณ วาเรืองศรี
โทรศัพท์ : 085-9822488
อีเมล์ : nathawan@rsu.ac.th
ศศิธร ปังศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up
สำนักงาน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3204
โทรสาร : 0-2997-2200
เลขานุการ : คุณธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
อีเมล์ : bic@rsu.ac.th
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์บริการทางวิชาการ
เลขานุการ : คุณศิริวรรณ เรืองศรี
อีเมล์ : wutthipong@rsu.ac.th
 
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
สำนักงาน : สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 2557
เลขานุการ : นางสาวธนพร สุคนธประดิษฐ
โทรศัพท์ : 0971399333
อีเมล์ : k.poothakool@rsu.ac.th
นายอัตถกร ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3902
เลขานุการ : คุณศุทธิรัตน์ ขันสัมฤทธิ์
อีเมล์ : atthakorn.d@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : osd.rsu.ac.th/
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
สำนักงาน : สถาบันการจัดการความปลอดภัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 2557
เลขานุการ : คุณอัตถกร ธรรมศิริ
อีเมล์ : k.poothakool@rsu.ac.th
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ดร.สุริยะใส กตะศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
สำนักงาน : สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5310
โทรสาร : 0-2791-5593
เลขานุการ : ชาติชาย แกดำ
อีเมล์ : suriyasai1@hotmail.com
ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันคานธี
สำนักงาน : สถาบันคานธี
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 1219
โทรสาร : 02–533-9697
เลขานุการ : คุณเกรียงไกร ชิงชนะกุล
อีเมล์ : mano.l@rsu.ac.th
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3442
 
หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล
สำนักงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล
โทรศัพท์ : 02-9972222, 02-7916000 ต่อ 5170
อีเมล์ : napapan.p@rsu.ac.th
 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA