ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Directors of Service Units


ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์บริการทางวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-977-2222 ต่อ 3218
อีเมล์ : thannob.a@rsu.ac.th
เลขานุการ : คุณนันทินีญา บุญเจียมเจริญ
โทรศัพท์ : 02-977-2222 ต่อ 3205
อีเมล์ : nantineeya.bo@rsu.ac.th
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สำนักงาน : สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3461
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3473
เลขานุการ : คุณชะอ้อน พันถัน
อีเมล์ : malivan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : library.rsu.ac.th
ฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน : อาคารและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 3801
โทรสาร : 0-2533-9688
เลขานุการ : นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล
อีเมล์ : thammasak@rsu.ac.th
วสันต์ อัครวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
สำนักงาน : สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3835
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3852
อีเมล์ : wasan.a@rsu.ac.th
นิฐพล พรหมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
สำนักงาน : สำนักงานนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2791-5590
โทรสาร : 0-2791-5590
เลขานุการ : คุณชญาน์นัทช์ ลักษณะวิเชียร
อีเมล์ : nithapon.p@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/legal
ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล
สำนักงาน : สำนักงานพัฒนาบุคคล 
โทรศัพท์ : 0-2791-5943
โทรสาร : 0-2791-5942
อีเมล์ : samita.k@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : hrd.rsu.ac.th
สมญา แชมเบอร์ส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล
สำนักงาน : สำนักงานบุคคล 
โทรศัพท์ : 0-2791-5643
โทรสาร : 0-2791-5630
อีเมล์ : somya.c@rsu.ac.th
หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันไผ่กู้ชาติ
สำนักงาน : สถาบันไผ่กู้ชาติ
โทรศัพท์ : 0-2971-6000 ต่อ 6627
เลขานุการ : นางสาววรรณศินี ภริทตา
อีเมล์ : porramat.p@rsu.ac.th
เบญจา สันติธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
สำนักงาน : สำนักงานงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0-2791-5629
โทรสาร : 0-2791-5622
อีเมล์ : benja.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : budget.rsu.ac.th
อุดร ตันติประภาคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี
สำนักงาน : สำนักงานบัญชี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5618
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5610
 
รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-2791-5563
โทรสาร : 0-2791-5621
อีเมล์ : wimol@rsu.ac.th
นางวรภาณุ์ อุดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สำนักงาน : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2791-5930
โทรสาร : 0-27910-5931
อีเมล์ : vorapa.U@rsu.ac.th
ดร.ศรร์ สุทธิคุณ โอรัญรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน
สำนักงาน : สำนักงานการเงิน
โทรศัพท์ : 0-2791-5534
โทรสาร : 0-2791-5533
อีเมล์ : sornsutthikhun.o@rsu.ac.th
เว็บไชต์ : finance.rsu.ac.th
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3920
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3917
อีเมล์ : sorapong.w@rsu.ac.th
รติกร อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 3190
โทรสาร : 02-997-2222 ต่อ 1665
อีเมล์ : ratikorn.O@rsu.ac.th
ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันกีฬา
สำนักงาน : สถาบันกีฬา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.com
ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
สำนักงาน : สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3904
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3909
ปราณี บุญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
สำนักงาน : สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4496
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4509
เลขานุการ : คุณนงนุช เดชจบ
อีเมล์ : pranee.b@rsu.ac.th
ชานนท์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4791
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4791
เลขานุการ : คุณอ้อมใจ ปาปะพัง
อีเมล์ : thai.cheer@hotmail.com
ฝ่ายการต่างประเทศ
รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนานาชาติ
สำนักงาน : สำนักงานนานาชาติ (สนช.)
โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 3487
โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 3486
อีเมล์ : todsanai.c@rsu.ac.th
ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 6515, 6520
โทรสาร : 02-997-2200 ต่อ 6518
อีเมล์ : pitchayaphant@rsu.ac.th
อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
สำนักงาน : ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 6624
Email : orawin.l@rsu.ac.th
ฝ่ายโรงเรียนสาธิต และวิสาหกิจ
ศศิธร ปังศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงาน : สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3204
โทรสาร : 0-2997-2200
เลขานุการ : คุณธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
อีเมล์ : bic@rsu.ac.th
ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
อภิวัฒิ อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Health Care
สำนักงาน : ศูนย์ RSU Health Care
โทรศัพท์ : 02-259-7785-6
โทรสาร : 02-259-7787
เลขานุการ : คุณนุช
อีเมล์ : apiwat@rsu.ac.th
 
ฝ่ายนวัตกรรม
ขุนคำ ปองรักษาชีวิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2791-5709
โทรสาร : 0-2791-5654
เลขานุการ : คุณปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
อีเมล์ : khunkam.p@rsu.ac.th
ฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และสิทธิประโยชน์
อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1666
เลขานุการ : น.ส.สาวิตรี ดีดวง
อีเมล์ : sawitree.d@rsu.ac.th
 
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม
สำนักงาน : สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม
สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม
โทรศัพท์ : โทร 0-2997-2200 ต่อ 1682
เลขานุการ : คุณชวัลรัศมิ์ จตุเทน
อีเมล์ : chirojumjim@gmail.com
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิประโยชน์
สำนักงาน : สำนักงานสิทธิประโยชน์
สำนักงานสิทธิประโยชน์
โทรศัพท์ : 086-793-1998
เลขานุการ นางสาววรรณพร ยกเต้ง
อีเมล์ : wanaporn.y@rsu.ac.th
ฝ่ายแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนา
สำนักงาน : สำนักงานวางแผนและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2791-5564 ต่อ 5568
โทรสาร : 0-2791-5565
เลขานุการ : คุณสุรางค์ คำสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน
สำนักงาน : สำนักงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0-2791-5552
โทรสาร : 0-2791-5538
อีเมล์ : wutthipong@rsu.ac.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ไอราพต ศรีสุชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน Wisdom Media
สำนักงาน : สำนักงาน Wisdom Media
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4790
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4790
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : คุณเทพิน สัยวิจิตร์
อีเมล์ : rsumedia@rsu.ac.th
 
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัย
สำนักงาน : สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ 027916000 ต่อ 2558
เลขานุการ : นางสาวศิริลักษณ์ โรมพันธ์
โทรศัพท์ : 087-002-3320
อีเมล์ : k.poothakool@rsu.ac.th
ฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
สำนักงาน : สถาบันวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5692
โทรศาร : 02-2791-5689
เลขานุการ : คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
อีเมล์ : ekapol.l@rsu.ac.th
รศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สำนักงาน : สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2791-5697
อีเมล์ : panan.k@rsu.ac.th

 

 
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
สำนักงาน : สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5310
โทรสาร : 0-2791-5593
เลขานุการ : ดร.ดารินทร์ กำแพงเพชร
อีเมล์ : suriyasai1@hotmail.com
 
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3442
 
หน่วยงานขึ้นตรงกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล
สำนักงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล
โทรศัพท์ : 02-9972222, 02-7916000 ต่อ 5170
อีเมล์ : napapan.p@rsu.ac.th
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA