ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  College presidents / Dean


วิทยาลัยรัฐกิจ
อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
เลขานุการ : พัชร์พิชา  เคียงธนสมบัติ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 1216
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1266
อีเมล์ : anek.l@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร 
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
เลขานุการ : สุปราณี  มิระสิงห์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 3434
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ต่อ 3430
อีเมล์ : pongsak.ang@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ศ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5161-4
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5160
อีเมล์ : kitsana@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://orientalmedrsu.com/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก น.พ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
โทรศัพท์ : 0-2354-4725, 66-2644-7000 ต่อ 2709
โทรสาร : 0-2354-4726
อีเมล์ : suravit@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/medicine
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 4319
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ต่อ 4321
อีเมล์ : suchada@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/dental/
คณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร  ทรงศักดิ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1466
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1403
อีเมล์ : thanapat.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://rangsitpharmacy.com
คณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม
เลขานุการ : คุณวาสนา บุญมี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1489
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1493
อีเมล์ : ampaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/nurse
คณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
เลขานุการ : คุณจีรนันท์ ทองแป้น
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1412-4
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1417
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/science
คณะกายภาพบำบัด
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร์
เลขานุการ :อ.สมชนก หงษ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ. 1453, 1483
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1481
อีเมล์ : worachat@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/therapy
คณะเทคนิคการแพทย์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
เลขานุการ : อาจารย์เครือวัลย์  คุ้มครอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1437,1451,1480
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1451
อีเมล์ : yaowaluk@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/medtech
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
เลขานุการ : คุณจิระวรรณ จันทร์ปรางค์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4420
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4419
อีเมล์ : jenchitr@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/optometry
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว
เลขานุการ : คุณหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4671-5
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4678
อีเมล์ : anusorn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/comarts
คณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.สุรพล ศรีวิทยา 
เลขานุการ : อาจารย์เชฏฐ คำวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1249
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1264
อีเมล์ : iamsuraphol@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/law
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
เลขานุการ : อาจารย์ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1238
โทรสาร : 0-2533-9697
อีเมล์ : sungsidh@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/csi
คณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์
เลขานุการ : อ.ส่งศรี วรรณเสน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1275-6
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1277
อีเมล์ : ruja@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/education
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
อาจารย์สมปอง สงวนบรรพ์ 
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4087
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4091
อีเมล์ : sompong.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/idis
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
เลขานุการ : น.ต. สงคราม สมณวัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 1048
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1031
อีเมล์ : somboon.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.iparsu.com/pa
คณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
เลขานุการ : คุณกัลยาณี รองนาค
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1223
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1222
อีเมล์ : piyasuda@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/libarts
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
เลขานุการ : คุณพรพิมล มาศเกษม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1283
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1283
อีเมล์ : thamavit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/cja
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
เลขานุการ : คุณอามาล ภักดีธรรม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3617
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3618
อีเมล์ : narupol@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/architect
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
เลขานุการ : คุณชฏารัตน์ บุญถนอม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3631
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3567
อีเมล์ : pisprapai@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/arts
คณะ Digital Art
คณบดีคณะ Digital Art
นายอำนวยวุฒิ สาระศาลิน
เลขานุการ : คุณณปภัช สุขฤทธิ์เมธา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 5201-5
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 5200
อีเมล์ : aumnouvut@rsu.ac.th
วิทยาลัยดนตรี
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
เลขานุการ : อ.สุขชัย ภวการค้าดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 6269
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 6263
อีเมล์ : denny@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/music
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
เลขานุการ : คุณสุณี ลี้วิริยะไพฑูรย์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3393
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3403
อีเมล์ : tmsak@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/engineer
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.ดร.ม.ล. กุลธร เกษมสันต์
เลขานุการ : คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4061, 4075
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4076
อีเมล์ : kkasemsan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://it.rsu.ac.th
คณะนวัตกรรมเกษตร
คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
รศ.ดร. ดวงพร สุวรรณกุล
เลขานุการ : คุณสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
โทรศัพท์ : 02-997-2200 ต่อ 3428, 3434
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3430
อีเมล์ : dsuwanagul@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/agri
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ
เลขานุการ : คุณณภัทร์วรัญญ์ พันธ์นิกร
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3432
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3430
อีเมล์ : kamlai.l@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/biot
คณะเทคโนโลยีอาหาร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
เลขานุการ : คุณสุมาลี ทองดีเรียน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3429 , 3433
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3430
อีเมล์ : varaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/food
สถาบันการบิน
คณบดีสถาบันการบิน
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4104-7
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4108
อีเมล์ : katatip@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/pilot
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
เลขานุการ : ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1023
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1076
อีเมล์ : rujapa@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/business
คณะบัญชี
คณบดีคณะบัญชี
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
เลขานุการ : อ.สมชาย พิมพ์แสง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1027
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1013
อีเมล์ : nimnuan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/acc
คณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
เลขานุการ : คุณนุชนารถ อำนาจบุดดี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1038
โทรสาร : 0-2533-9695
อีเมล์ : anusorn.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/econ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
นายเสรี วังส์ไพจิตร
เลขานุการ : คุณสิริวุฒิ รัศมีฉาย
โทรศัพท์ : 66-2997-2200 ext. 4137
โทรสาร : 66-2997-2200
อีเมล์ : seree@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/hospitality
คณะ RSU Cyber University
คณบดี RSU Cyber University
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
โทรศัพท์ : 02-9972222-30 ต่อ 3244
อีเมล์ : chetneti@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu-cyberu.com/
วิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4017
โทรสาร : 0-2533-9468
อีเมล์ : thitipong@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/ric
สำนักงาน :บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร
เลขานุการ : คุณอุไรวรรณ จุลพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4004-5
อีเมล์ : vannee@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/grad
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
ดร. กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
เลขานุการ : คุณสุดารัตน์ ไพรบึง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4118
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 4118
อีเมล์ : kanjanita.s@rsu.ac.th
สำนักงาน :สถาบันภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
เลขานุการ : คุณกนกวรรณ พรถนอมวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 4045
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ต่อ 4047
อีเมล์ : nakonthep.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/reli
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (??????)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA