ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Careers


 

 

 

เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยดนตรี จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ / ดูแล / แก้ไขเว็บไซต์

3) มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอย่างดี

4) สามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อไฟล์วิดีโอได้ดี

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ montree.d@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 20 ธ.ค. 2561                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทย/สาขาแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้าน เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การนวดไทย  และ ผดุงครรภ์ไทย

3) คุณสมบัติทั่วไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต 

สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

*หากมีประสบการณ์ด้านสอน การทำงานวิจัย หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยหรือบริการสุขภาพ (โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*

 

     สอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ หรือ ติดต่อ 065 2122288 email :  krisanap.p@rsu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

update 20 ธ.ค. 2561                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

1) วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนจีน

2) มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

3) ไม่จำกัดอายุ/เพศ

4) อัธยาศัยดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5) พร้อมเริ่มงานได้ทันที

*หากมีความพร้อมในด้านการทำงานวิจัย ประสบการณ์ทำงานทางคลินิก และ/หรือมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

 

     สามารถสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ  หรือ ติดต่อ 085 4484548 Email : kannika18189@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

 

update 20 ธ.ค. 2561                                                                              ********************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดีมาก

4) มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Office, SPSS ฯลฯ

5) มีทักษะเรื่องการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดี

 

           ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ montree.d@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 07 ธ.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้ในงานด้านประเพณี ขนบธรรมเนียมไทย และศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดี

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี

4) มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ (Microsoft Office)

5) มีทักษะเรื่องการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดี

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีทักษะเรื่องถ่ายภาพ ทั้งในด้านภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง

3) มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ (Microsoft Office)

4) มีทักษะเรื่องการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดี

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ montree.d@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 
 
update 06 ธ.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต สังกัดสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

3) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี

5) มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นกะได้

6) สุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ chatwut.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640

 

update 13 พ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัด สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หรือทางด้านการบริหารงานยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองจากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ 

2) มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระดับดี หรือดีมาก 

3) มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

4) ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

update 05 ต.ค 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

2) มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี

3) มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 3 รายการ ใน 5 ปีย้อนหลัง (2557-2561) โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก เพราะต้องสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาต่างชาติ

5) สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

7) สามารถทำงานเป็นทีมได้

8) หากมีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. หรือ รศ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ หลังสูตรฯจะกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยครูสุริยเทพด้วย

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น2  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Email มาที่ warisa.k@rsu.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2791 5639

 
 
update 03 ต.ค 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่การตลาด สังกัดฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4) สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ montree.d@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 
update 06 ก.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************
 

 

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ 

1.  เพศชาย/ หญิง

2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

4.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามโทร : 02-791-5631

 

 

Lecturer /Adult and Gerontological Nursing  School of Nursing

Qualifications

1.Male/ Female

2.Master Degree in related fields

3.Excellent command of English both spoken and written

4.Having good Communication & Leadership Skills

 

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience to Rangsit University  52/347 Muang-Ake Phaholyothin Road, Lak-Hok, Mung Pathum Thani, Pathum Thani, 12000.

 

update 20 ส.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

โปรแกรมเมอร์ สำนักงานการเงิน  จำนวน 1 อัตรา

1) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาสารสนเทศวิสาหกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) หากมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#,  .net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  4)หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมหรือ IT Support ข้อมูลการเงินหรือในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) สามารถสื่อสารและให้คำปรึกษาแก่ USER และ CUSTOMERS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามโทร : 02-791-5631
 

update 02 ส.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ  สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน 1 อัตรา

 

1) จบการศึกษาปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย์

2) เป็นผู้มีในประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3) จบการศึกษาระดับปริญญาโท -เอก ในสาขาปรสิตวิทยาหรือโลหิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   1 อัตรา   สาขาเคมีคลินิกหรือชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

4) มีผลการเรียนในระดับดี หรือ ไม่ตำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี และ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก

5) มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง  หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง204  มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000  ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-791-5635หรือ E-.mail pumpath.p@rsu.ac.th

 
 
update 02 ส.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ คณะบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการบัญชี หรือกำลังสำเร็จปริญญาโท/เอก

2) ไม่จำกัดเพศและอายุ

1) มีความมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง  หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2  ห้อง204  มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000  ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-791-5635

 
 
update 02 ก.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ จำนวน 1 อัตรา

 

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3) มีความสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

4) มีความรู้ความสามารถใช้ Internet และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี(โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point) 

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 

 

update 06 มิ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  จำนวน 1 อัตรา 

 

1) จบการศึกษาปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเครื่องสำอาง

2) ไม่จำกัดเพศและอายุ

3) มีความมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง  หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2  ห้อง204  มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000  ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-791-5635

 

 

update 25 เม.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          อาจารย์ประจำ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ความมั่นคงระหว่างประเทศ/ การระหว่างประเทศ

        (International Studies)/ โลกคดีศึกษา (Global Studies)/ การเมืองโลก (Global Politics)/ประวัติศาสตร์/ นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

        (International Public Policy)/ เศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

1.2 ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษา

        ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียน

        การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

 

2 คุณสมบัติอื่น ๆ 

2.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

2.2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะ

        และงานส่วนกลางอื่นๆ 

2.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.4 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

      - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

 

update 31 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                            (ไฟฟ้า/เครื่องกล/สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2) สามารถใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์

3) สามารถซ่อมเครื่องมือทางฟิสิกส์ในระดับเบื้องต้น

4) หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการลงทะเบียนจัดเก็บพัสดุจะพิจารณาเพิ่มเติม

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 

 

          เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดประจำศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

4) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 
 

update 9 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

          โปรแกรมเมอร์  สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1)  อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ด้าน Programming (.NET TECHNOLOGY, Java Script หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

3) มีความรู้ด้านฐานข้อมูล (SQL Server 2008 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบรายงาน (Crystal Report หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

5) ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว

6) มีความขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

7) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

update 6 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          วิศวกรโครงข่ายพื้นฐาน สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี Microsoft/CCNA Certificate หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network เป็นอย่างดี

3) มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server, Linux

4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Security, Firewall

5) สามารถวางแผน  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบโครงข่ายของมหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี

6) มีใจรักงานบริการ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

 

update 15 ก.ย. 2560                                                                              **************************************************************************************************************
 

 

 

        เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา 

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

4) มีความรับผิดชอบและสนใจทำงานด้านสนับสนุนการสอน

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-791-5632 

 
 

update 21 ส.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

 

        อาจารย์ประจำอาวุโสหรือผู้บริหารคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 

1) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการ

2) มีประสบการณ์การสอนและการทำวิจัย 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

 

        อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

1) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

2) มีประสบการณ์การสอน และการทำวิจัยอย่างน้อย 5 ปี 

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
 

update 10 มี.ค. 2560                                                                             **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัด หมวดวิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา (Physiology)

2) มีประสบการณ์สอนในวิชาระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

3) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ และรูปถ่าย มาที่ ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 16 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 

 


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดแผนกรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 20-40 ปี
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
3) มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นกะได้
4) สุขภาพ  ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 
 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 04 ก.พ. 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอจดหมายเหตุ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ได้

4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 15 ม.ค 2559                                                                               **************************************************************************************************************

 

 

บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

 

                คุณสมบัติ

                1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาบรรณารักษศาสตร์

                2) มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์

                3) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Word, Excel, และ Power Point) ได้ดี

                4) สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

 

update 12 มิ.ย. 2558                                                                               **************************************************************************************************************

 

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA