ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Careers


 

 
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา Finance and Investment
  2. มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์
  3. สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลากหลายวิชา
  4. มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ประจำ
  5. มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
  6. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือเคยทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

update 24 พ.ย. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 
อาจารย์ประจำ คณะบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 
    1) การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชีหรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    2) มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    3) มีประสบการณ์การสอนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 204 มหาวิทยาลัยรังสิตเลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี12000 ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02/791-5635

 

update 16 มิ.ย. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ สังกัด สถาบันการทูตและการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ (International Studies) โลกคดีศึกษา (Global Studies) การเมืองโลก (Global Politics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ      590                        
TOEFL (CBT)   คะแนนขั้นต่ำ      242
TOEFL (iBT)    คะแนนขั้นต่ำ      92                        
IELTS         คะแนนขั้นต่ำ      7.0
CU-TEP       คะแนนขั้นต่ำ      90                        
TOEIC         คะแนนขั้นต่ำ      800
ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
 
คุณสมบัติอื่นๆ
1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานส่วนรวม อีกทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการ
   ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานบริหารภายในคณะและงานส่วนกลางอื่นๆ
3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
   มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ 
  ฐานข้อมูลนานาชาติ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือวิจัยใน
  สาขาวิชาที่กำหนด
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

update 16 ต.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร /สาขา คหกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร /สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

     ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000     e-mail : hr.rsu@rsu.ac.th  สอบถามโทร : 02-791-5631

 

update 8 ก.ย. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบโครงข่าย สังกัด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

1) เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

2) วุฒิการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network, Windows server, Linux เป็นอย่างดี

4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Security, Firewall

5) สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

6) สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดี

7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา และมีใจรักในงานบริการ

 

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 204  หรือส่งประวัติมาที่อีเมล์ hr.rsu@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

update 8 ส.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ สังกัดสถาบันรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
3) มีผลการสอบ TOEFL ระบบ PAPER ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบอื่นเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว 
4) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อการส่งเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ และการบรรยายนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาจนเสร็จสิ้นขบวนการ  
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

update 15 ก.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา     

1) อายุระหว่าง 25 - 35 ปี               
2) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานสำนักงาน อย่างน้อย 2 ปี                                
3) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้ในระดับดีทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน              
4) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Google Site               
5) มีจิตอาสาในการให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี          

 

     ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตเลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 
update 1 ก.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************
 
 
อาจารย์ประจำ หมวดวิชาชีวเคมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
    1) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2) มีผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI เป็นชื่อแรกหรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความอย่างน้อย 2 เรื่อง
    3) มีประสบการณ์ด้านการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
 
    ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ hr.rsu@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632
 

update 12 ก.พ. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 
 
นักวิชาการ   วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
 
    1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
    2) สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Microsoft word Microsoft Excel  Microsoft power point และ infographic)
    3) มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
    4) มีความรู้/ประสบการณ์ในเรื่องการทำประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำหลักสูตรฯและบริการวิชาการ
    5) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
    6) ถ้ามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิตหรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
 
 
update 29 ม.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************
 
 
 
เจ้าหน้าที่ สังกัด สถาบันจีน-ไทยฯ จำนวน 1 อัตรา
 
    1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
    2) มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดี  (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป)
    3) สามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้ 
    4) สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
    5) มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
 
    ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ warisa.k@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5639
 
update 07 ม.ค. 2563                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ (ชาวไทย) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์
    2) มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาและประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    3) ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2563 


     ผู้สนใจให้ส่งประวัติส่วนตัว (CV) และ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มาที่ english_department@hotmail.com ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-791-6000 ต่อ 1239

 

update 20 ธ.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

    1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

   2) สามารถสอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ในหมวด Computer Aided Mechanical Engineering Design ของสภาวิศวกรได้ เช่น การคำนวณเชิง Finite Element ด้านความแข็งแรงโครงสร้างรถยนต์ การคำนวณเชิง Computational Fluid Dynamics ด้านการเผาไหม้และการไหลของอากาศผ่านรถยนต์

    3) ภาษาอังกฤษดี มีศักยภาพในการทำวิจัย ดูแลนักศึกษาสหกิจ และปริญญานิพนธ์

 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

    1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineer)

    2) ภาษาอังกฤษดี สามารถสอนได้ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

    3) มีประสบการณ์ / ความรู้ทางด้าน AutoCAD, การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

    ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 

update 11 พ.ย. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  1 อัตรา (อัตราทดแทน)


    1.เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
    2.หากเป็นเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
    4.มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
    5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
    6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทำงาน  
    7.ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพ ISO 15189:2012  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


     สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง  ที่คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 4-303 หรือส่งประวัติมาที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ห้อง 303 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก  ถนนพหลโยธิน  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

 

update 21 ต.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 
 
เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
 
1) เพศชาย/หญิง
2) อายุ 20-45 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได
5) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิญาณดี
6) มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นของเวลาที่เข้าทำงาน (ทำงานเป็นกะ)
7) ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.co.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640
 

update 03 ต.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 
1) ดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบการจองห้องออนไลน์ ห้องStudio และห้องComputer Lab
2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ของห้องStudio และห้องComputer Lab 
3) ตรวจสอบความเรียบร้อยและดูแลการยืม – คืน อุปกรณ์ต่างๆของห้องStudio
4) ตรวจสอบ ปรับปรุง และดำเนินเรื่องส่งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
5) ควบคุมการใช้ห้องStudio ในการทำโครงงานของนักศึกษาและคณะทั้งในและนอกเวลาทำงาน
6) ควบคุมและตักเตือนผู้ทำผิดกฎการใช้ห้องStudio
7) สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Hardware และ Software ในขณะปฏิบัติการได้
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641
 
update 30 ก.ย. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ สังกัดสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
2) มีประสบการณ์ด้านงานบริการและงานธุรการ
3) มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดง
4) จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) มีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641
 
update 17 ก.ย. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 
 

อาจารย์ประจำ สังกัดสถาบันรัฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ 

2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

3) มีผลการสอบ TOEFL ระบบ PAPER ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบอื่นเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศในเครือจักรภพและประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

4) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

    การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน เพื่อการส่งเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ และการบรรยายนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาจนเสร็จสิ้นขบวนการ  

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
update 26 ส.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย/หญิง

2) อายุไม่เกิน 35 ปี

3) วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบตกแต่งภายใน

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.co.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640

 
update 09 ส.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4) หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  

 

update 12 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

1)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการแพทย์แผนจีน (ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ สามารถส่งเอกสารภายหลังได้)

2)  มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

3)  ไม่จำกัดอายุ/เพศ

4)  อัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5)  พร้อมเริ่มงานได้ทันที

  *หากมีความพร้อมในการทำงานวิจัย ประสบการณ์ทำงานทางคลินิก และ/หรือมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

      สามารถสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ หรือ ติดต่อ 0-2997-2200-22 ต่อ 5164, 5172 

 

update 12 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

1)  การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2)  มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office เป็นต้น เพื่อการทำเอกสาร การนำเสนอ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

3)  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด/เขียน) พอสมควร

4)  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัยและรักงานบริการ

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1)  ช่วยงานด้านบริหาร ได้แก่ การจัดทำแผนงานของคณะ การจัดทำงบประมาณ การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงการ การจัดการวัสดุครุภัณฑ์

2)  ช่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนงานการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนการสอน

3)  ช่วยงานด้านการวิจัย ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ อาจารย์  นักวิจัย ในการดำเนินงาน

4)  ช่วยงานด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 204 มหาวิทยาลัยรังสิตเลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02/791-5635

 

update 09 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 
 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดีมาก

4) มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Office, SPSS ฯลฯ

5) มีทักษะเรื่องการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดี

 

           ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 07 ธ.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต สังกัดสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

3) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี

5) มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นกะได้

6) สุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640

 

update 13 พ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ 

1.  เพศชาย/ หญิง

2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

4.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามโทร : 02-791-5631

 

 

Lecturer /Adult and Gerontological Nursing  School of Nursing

Qualifications

1.Male/ Female

2.Master Degree in related fields

3.Excellent command of English both spoken and written

4.Having good Communication & Leadership Skills

 

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience to Rangsit University  52/347 Muang-Ake Phaholyothin Road, Lak-Hok, Mung Pathum Thani, Pathum Thani, 12000.

 

update 20 ส.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ จำนวน 1 อัตรา

 

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3) มีความสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

4) มีความรู้ความสามารถใช้ Internet และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี(โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point) 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 

 

update 06 มิ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดประจำศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

4) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 
 

update 9 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

อาจารย์ประจำ สังกัด หมวดวิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา (Physiology)

2) มีประสบการณ์สอนในวิชาระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

3) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ และรูปถ่าย มาที่ ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 16 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA