ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Careers


 

 เจ้าหน้าที่ สังกัดสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
2) มีประสบการณ์ด้านงานบริการและงานธุรการ
3) มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดง
4) จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) มีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ sumontha@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641
 
update 17 ก.ย. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัดสถาบันรัฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ 

2) เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

3) มีผลการสอบ TOEFL ระบบ PAPER ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบอื่นเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศในเครือจักรภพและประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

4) หากมีประสบการณ์การสอน การทำวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ หรืองานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

    การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นต้นจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน เพื่อการส่งเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ และการบรรยายนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาจนเสร็จสิ้นขบวนการ  

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5637

 
update 26 ส.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชาย/หญิง

2) อายุไม่เกิน 35 ปี

3) วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบตกแต่งภายใน

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.co.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640

 
update 09 ส.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)

2) มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ

3) มีความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศอื่นๆ 

4) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี รักการทำงานเป็นทีม 

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5639

 

update 08 ส.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์

2) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

4) หากมีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  

 

update 12 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

1)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการแพทย์แผนจีน (ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ สามารถส่งเอกสารภายหลังได้)

2)  มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

3)  ไม่จำกัดอายุ/เพศ

4)  อัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5)  พร้อมเริ่มงานได้ทันที

  *หากมีความพร้อมในการทำงานวิจัย ประสบการณ์ทำงานทางคลินิก และ/หรือมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

      สามารถสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ หรือ ติดต่อ 0-2997-2200-22 ต่อ 5164, 5172 

 

update 12 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

1)  การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2)  มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น Microsoft office เป็นต้น เพื่อการทำเอกสาร การนำเสนอ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

3)  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด/เขียน) พอสมควร

4)  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัยและรักงานบริการ

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1)  ช่วยงานด้านบริหาร ได้แก่ การจัดทำแผนงานของคณะ การจัดทำงบประมาณ การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงการ การจัดการวัสดุครุภัณฑ์

2)  ช่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนงานการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนการสอน

3)  ช่วยงานด้านการวิจัย ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ อาจารย์  นักวิจัย ในการดำเนินงาน

4)  ช่วยงานด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ สนับสนุนงานด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

 

 

     ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 204 มหาวิทยาลัยรังสิตเลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02/791-5635

 

update 09 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 

 

 Lecturer in International Business สังกัด International College จำนวน 1 อัตรา

1)  Aged between 25-40 years

2)  Thai/Foreign nationality

3)  PhD. In Business Administration or related fields e.g. Marketing, Management and Business etc.

4)  Computing skill e.g. Microsoft Office

5)  High level in English communication

6) Passion in working for lecturing, academia including educational services.

 

      ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5639

 
update 09 ก.ค. 2562                                                                              ********************************************************************************************
 
 
 

เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

2) มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดีมาก

4) มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Office, SPSS ฯลฯ

5) มีทักษะเรื่องการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดี

 

           ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5641

 

update 07 ธ.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต สังกัดสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

3) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4) เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี

5) มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นกะได้

6) สุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5640

 

update 13 พ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ 

1.  เพศชาย/ หญิง

2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

4.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบุคคล  หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามโทร : 02-791-5631

 

 

Lecturer /Adult and Gerontological Nursing  School of Nursing

Qualifications

1.Male/ Female

2.Master Degree in related fields

3.Excellent command of English both spoken and written

4.Having good Communication & Leadership Skills

 

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience to Rangsit University  52/347 Muang-Ake Phaholyothin Road, Lak-Hok, Mung Pathum Thani, Pathum Thani, 12000.

 

update 20 ส.ค. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ จำนวน 1 อัตรา

 

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3) มีความสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

4) มีความรู้ความสามารถใช้ Internet และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี(โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point) 

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 

 

update 06 มิ.ย. 2561                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดประจำศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

1) เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

4) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้

 

 

          ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วนตนเองได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5632

 
 

update 9 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

          โปรแกรมเมอร์  สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1)  อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ด้าน Programming (.NET TECHNOLOGY, Java Script หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

3) มีความรู้ด้านฐานข้อมูล (SQL Server 2008 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบรายงาน (Crystal Report หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

5) ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว

6) มีความขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

7) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียด โทร. 02-791-5634

 

update 6 ต.ค. 2560                                                                              **************************************************************************************************************

 

 

อาจารย์ประจำ สังกัด หมวดวิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา (Physiology)

2) มีประสบการณ์สอนในวิชาระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

3) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและ/หรือระบบไหลเวียนโลหิต

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติพร้อมแนบสำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานคะแนน (Transcript) ทุกปริญญาที่ได้รับ และรูปถ่าย มาที่ ฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ส่งอีเมลมาที่ Krittapakhin.m@rsu.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2791 5632

 

update 16 ม.ค. 2560                                                                               **************************************************************************************************************

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA