ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม Master of Information Science Program in Social Media Technology : M.I.S.SMT.


 
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Master of Information Science Program in Social Media Technology : M.I.S.SMT.
ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร
           

กำหนดรับสมัครนักศึกษา
     ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 7. สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
 1. บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
 2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 3. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
 4. Download ใบสมัครได้ที่ grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx
 5. สมัครออนไลน์ ได้ที่ rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisMaster.aspx?


ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
 • 1. รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา (กรณีที่นักศึกษาจบไม่ตรงสาขาต้องเรียนปรับพื้นฐาน)


การสอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 1. ภาคการศึกษา s/2559 วันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559 เปิดเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2559
 2. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เปิดเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2559


ระบบการศึกษา
 1. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาคภาค (2 ภาคเรียนต่อปี)
 2. การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
 3. การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
 4. เรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 150,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
 1. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
 3. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมโดยได้ที่ คุณศุภฉัตร จรูญอำไพ โทร. 0-2617-5858 ต่อ 103 / 097-141-4242
     สำนักงานหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) โทร 0-2997-2222 ต่อ 4112
     สำนักงานหลักสูตร ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 จตุจักร กรุงเทพฯ วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
Website : http://it.rsu.ac.th/smt

website : grad.rsu.ac.th

e-mail : grad@rsu.ac.thหรือ natakan.k@rsu.ac.th

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA