ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สถาบันการบิน ส่งนักบินพาณิชย์ฝึกบินที่แคนาดา

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน ไปฝึกบินที่ GFT (Gander Flight Training) ประเทศแคนาดา โดยนักศึกษาทั้ง 8 คนจะทำการฝึกบิน และเรียนภาควิชาการที่ GFT เป็นเวลา 1 ปีเต็มในช่วงการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4ตามแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ นักศึกษาจะเรียนภาควิชาการพื้นฐานระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี และไปฝึกบินกับเรียนวิชาการด้านการบินที่โรงเรียนการบินอีก 2 ปีเมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (นักบินพาณิชย์) และประกาศนียบัตรด้านการบิน (นักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานักบินพาณิชย์ รุ่นที่ 2 ได้แก่ นายธารินทร์ ชัยมงคลานนท์ นายธนพัฒน์ เฉลยมนต์ นายจิรายุ รัตนสุรการย์ นายจักรกฤษณ์ ทิพกนก นายพรไมตรี คุณศักดิ์ นายจอห์น ภมรมนตรี นายนิอิลยาส ภูยุทธานนท์ และนายณัฐวร พิพิธกุล
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมืองคึกษา
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA