ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปิน) ปีนี้ 12 คน

     มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปิน) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ในระดับปริญญาตรี ดังนี้

     1. นายกรกฎ ตุ่นแก้ว (อ้น The Star9) สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

     2. นางสาวโสรญา ฐิตะวชิระ (สไมล์ The Star8) สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

     3. นางสาวเกวลิน ศรีวรรณา (ยีน นักแสดง ช่อง 3) สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

     4. นางสาวญาณิกา ทองประยูร (โฟน นักแสดงค่ายโพลีพลัส) สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

     5. นางสาววรินดา เนินเพิ่มพิสุทธ์ (แอ๊นท์ ศิลปินวง Shuu) สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

     6. นายวาฑิต โสภา (วิน นักแสดง ช่อง 7) สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

     7. นายศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ (ไฮด์ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ นักแสดง ช่อง 3) สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

     8. นายณัฐกวี บุญประเสริฐ (ฟิล์ม) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

     9. นายธัชพล เสือทองคำ (โซ่ พิธีกร Strawberry Krubcake ช่อง 3) สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

    10. นายพรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์ (ปาแปง นักแสดง ช่อง 7) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

    11. นางสาวพิชชาภา พันธุมจินดา (แพร์ นักแสดง ช่อง 3) สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

    12. นายศรัณย์ภัทร แก้วพิกุล (อาร์ม) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA