ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพประชุม “อุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี” ทั้งในรูป Online และ Onsite โชว์พลังและศักยภาพของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่งร่วมกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุม “อุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี” ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมด้วย 11 สถาบัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน โดยมีตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มทร.ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลักษณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยนอร์ทเอเชีย มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 และมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ

            การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี และเพื่อเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมหารือถึงประเด็นด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาครู อาจารย์ การจัดทำระบบ Credit Bank การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล Big Data การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง กศน. ได้มีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษา ฯ และรองรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านการท่องเที่ยว : พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว “วิถีชีวิตลุ่มน้ำ” พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวระดับต่างๆ และการนำสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวมาสู่กลไกด้านการศึกษา เป็นต้น

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA