ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ว.นิเทศศาสตร์ ร่วมกับ 5 คณะวิชา จัดงาน AWAKENING SOCIETY สร้างสังคมแห่งการตื่นรู้

 

            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 5 คณะวิชา กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จัดงาน AWAKENING SOCIETY กิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานและสรุปการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา RSU111 สังคมธรรมาธิปไตย ประจำภาคการศึกษา S/2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน และประเด็นทางสังคมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Change in Diversity Culture” ร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมเสวนาได้นำเสนอผ่านระบบสตรีมมิ่ง บนเพจเฟซบุ๊กของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA