ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561

 

           สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน Luxurious night 2018 ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้คอนเซปต์งาน คือ Werewolf and the lune light เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษาสามารถเข้าสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ได้เรียนรู้ในเรื่องบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคมระดับสากล อาทิ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล ลีลาศ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณรติกร อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

           การจัดงานครั้งนี้ มีการอบรมลีลาศวิทยากรโดย อาจารย์ภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การอบรมการแต่งกาย วิทยากรโดย คุณจิราภา บุญอาภา และอบรมบุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม โดยคุณสัณหกช วิทยาภรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อการรับประทานอาหารแบบสากล โดยคุณบุรณี วุฒิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก รวมทั้งมีการประกวดลีลาศ และการประกวด WEREBOYWOLFGIRL อีกด้วย

           สำหรับผู้ชนะเลิศประกวดลีลาศ ได้รับรางวัล The werewolf dancing in the lune light ได้แก่ นายวัชรพัฐ ทองใหญ่ และนางสาวลีน่า นิลประยูร การประกวด WEREBOYWOLFGIRL ผู้ได้รับตำแหน่ง The Winner Of Wereboy ได้แก่ นายวัชรพัฐ ทองใหญ่ และผู้ได้รับตำแหน่ง The Winner Of Wolfgirl ได้แก่ นางสาวราชาวดี แสงอรุณ และผู้ได้รับตำแหน่ง The Most Of Moon Night ได้แก่ นายสรวิศ ทิวากรกฎ

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA