ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ”

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 6-301A อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา BMS103 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า และทีมงาน มาบรรยายธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หัวใจของพระพุทธศาสนา พร้อมข้อธรรม ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยปัญญา โลกมีสองด้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับกาย-จิตให้ชีวิตเป็นสุข อีกด้วย

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA