ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต แถลงข่าวและนำเสนอผล “Leadership Poll” (ครั้งที่ 1/2567)

 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวโครงการ “Leadership Poll” ภายในงานมีการแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นลีดเดอร์ชิพโพลล์ ครั้งที่ 1/2567 โดย รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ในฐานะหัวหน้าลีดเดอร์ชิพโพลล์ นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ความคิดเห็นต่อนโยบาย "เงินหมื่นดิจิตอล" ของรัฐบาล 2. ความคิดเห็นต่อโครงการ "แลนด์บริดจ์" ของรัฐบาล 3. ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน "ซอฟต์พาวเวอร์" ของรัฐบาล 4. ความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 5. ความคิดเห็นต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งโพลล์ดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 543 ตัวอย่างในเดือนมกราคม 2567 จากกลุ่มผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (PURPOSIVE SAMPLING) ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต