ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สำนักงานหอพัก ม.รังสิต จัดโครงการวางแผนรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารหอพัก

 

           สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมวางแผนรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันเมื่อประสบเหตุเกิดอัคคีภัย สามารถระงับเหตุได้ในเบื้องต้น ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยง การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทางหอพักตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้พักอาศัย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ห้อง 9N-200 และลานอิฐแดง อาคารประสิทธิ์พัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางรติกร อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

           สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก นายชิดชัย ธิบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการ และบรรยายหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ โรคซึมเศร้า และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต การทำ CPR และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมปฏิบัติจริง โดยทีมพยาบาล จากสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิตส่วนภาคบ่ายนั้น เป็นภาคปฏิบัติ ได้มีการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ลานอิฐแดง โดย คุณสมคิด สุวรรณชาติ และทีมงาน จากสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง จากนั้น นายณัฐวุฒิ ยานุพรม หัวหน้างานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก อธิบายขั้นตอนการฝึกซ้อมหนีไฟ ซ้อมการอพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคารสูงก่อนการซ้อมจริง พร้อมเปิดสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ภายในอาคารหอพัก

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA