ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ดาวฤกษ์

 

           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ดาวฤกษ์ (โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8) โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 77 คน จาก 16 โรงเรียน จัดขึ้น ณ ห้อง 2-105 และ ห้อง 2-501 อาคารประสิทธิ์รัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณฐพงศ์ โลกวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับใบประกาศนียบัตร โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายพชรวัฒน์ โอฬารพุฒิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับใบประกาศนียบัตร โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวขวัญกมล ชัยผดุง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับใบประกาศนียบัตร โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 2,000 บาท

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA