ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันรัฐศาสตร์สถาบันรัฐศาสตร์
Institute of Political Science


 

สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/Course-Political-Science
            
ปรัชญาของหลักสูตร
            มีลักษณะบูรณาการด้านความรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเนื้อหารายวิชา ที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในการเรียนรู้โลกาภิวัตน์และเข้าใจลึกซึ้งต่อสังคมไทย เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตยอันเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
            ภายใต้แนวความคิด 4D (4ดี) ได้แก่ Democracy (ประชาธิปไตย) Decentralization (การกระจายอำนาจ) Development (การพัฒนา) และ Decency (คุณธรรม จริยธรรม) หลักสูตรจะเน้นในเรื่องการสร้างบัณฑิต ที่จะออกไปรับใช้สังคมในบริบทของการสร้างนักประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งแนวทางในการกระจายอำนาจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้า และความเป็นธรรมสู่สังคม ตลอดจนเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
     มีกลุ่มวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่
     กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)
     กลุ่ม 2 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrations)
     กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
     **เลือกจากหมวดวิชาชีพ-เลือก**
 
รายวิชาที่น่าสนใจ

     POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
     POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย
     POL205 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
     POL302 ธรรมาภิบาลกับจิตสาธารณะ
     POL321 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
     POL322 ผู้นำทางการเมือง
     POL325 วัฒนธรรมทางการเมือง
     POL341 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
 
รายนามผู้บริหาร
     ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
     ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
     ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตร
     ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
     ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์
     ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
     ว่าที่ ร.อ.หญิง ภัทรมน สุวพันธ์
     อ.ศิวพล ละอองสกุล
     อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
     อ.ชนุตร์ นาคทรานันท์
     อ.อาทิตย์ ทองอินทร์
     และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
     ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ควรต่ำกว่า 2.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00
     กรณีนักศึกษาขอโอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรก่อน (ติดต่อที่ทำการคณะฯ)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
     - ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
     - ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
     - ข้าราชการตำรวจและทหาร (สายวิชาการ-ธุรการ)
     - นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
     - เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
     - พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

 
สถาบันรัฐศาสตร์ 
     อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 3 ห้อง 3-308
     โทร. 02-997-2200 ต่อ 1266, 1216
     Facebook: www.facebook.com/SinghRangsit
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA