ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์
Political Science


แผ่นพับรัฐศาสตร์


คู่มือการศึกษารัฐศาสตร์
 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


            
ปรัชญาของหลักสูตร
           มีลักษณะบูรณาการด้านความรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเนื้อหารายวิชาที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในการเรียนรู้โลกาภิวัตน์และเข้าใจลึกซึ้งต่อสังคมไทย เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตยอันเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
           ภายใต้แนวความคิด 4D (4ดี) ได้แก่ Democracy (ประชาธิปไตย) Decentralization (การกระจายอำนาจ) Development (การพัฒนา) และ Decency (คุณธรรม จริยธรรม) หลักสูตรจะเน้นในเรื่องการสร้างบัณฑิต ที่จะออกไปรับใช้สังคมในบริบทของการสร้าง นักประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งแนวทางในการกระจายอำนาจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้า และความ เป็นธรรมสู่สังคม ตลอดจนเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
 
รายวิชาที่น่าสนใจ

POL 103 ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองการปกครองไทย
POL 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
POL 203 ความรู้เบื้องต้นทางนโยบายสาธารณะ
POL 208 การเมือง การปกครอง และหลักกฎหมาย
POL 213 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองการบริหาร
POL 315 ทฤษฎีความยุติธรรม
 
รายนามผู้บริหาร
ศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ ร.อ. หญิง ดร.ภัทรมน สุวพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตร
     ศ. เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
     ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
     ดร.บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์
     ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต
      อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
      อ.ศิวพล ละอองสกุล
      อ.ชนุตร์ นาคทรานันท์
      และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา
     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
     ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ควรต่ำกว่า 2.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00
     กรณีนักศึกษาขอโอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรก่อน (ติดต่อที่ทำการคณะฯ)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

  • ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
  • ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
  • ข้าราชการตำรวจและทหาร (สายวิชาการ-ธุรการ)
  • นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
  • เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
  • พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

 
คณะรัฐศาสตร์ 
     อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 3 ห้อง 3-308
     โทร. 02-997-2200 ต่อ 1266, 1216
     Facebook:  www.facebook.com/PoliticalRangsitUniversity/
     website : www.rsu.ac.th/PolScปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA