ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยดนตรี
Music


แผ่นพับวิทยาลัยดนตรี


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยดนตรี
  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Conservatory of Music

www.rsu.ac.th/music
           
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Music
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ดศ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.M.


หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 135 หน่วยกิต
ปรัชญา
           วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งบูรณาการอนุศาสตร์ทางด้านดนตรีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดี มีคุณภาพให้แก่สังคม มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
            วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นผู้นำระดับชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการดนตรีที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติพันธกิจพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในสาขาดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สนับสนุนงานบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปะการดนตรีที่แท้จริง
 

ปริญญาตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM

  • การผลิตดนตรี (MUSIC PRODUCTION)
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (MUSIC ENGINEERING TECHNOLOGY)
  • การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ (SOUND DESIGN AND MEDIA COMPOSITION)
  • การประพันธ์เพลง (MUSIC COMPOSITION)
  • การประพันธ์เพลงสมัยนิยม (SONG WRITING)
  • การแสดงดนตรีคลาสสิก (INSTRUMENTAL PERFORMANCE)
  • การแสดงเปียโน (PIANO PERFORMANCE)
  • การแสดงกีตาร์คลาสสิก (GUITAR PERFORMANCE)
  • การแสดงขับร้อง (VOCAL PERFORMANCE: CLASSICAL, JAZZ, MUSICAL THEATRE, AND SINGER-SONGWRITER)
  • ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (JAZZ AND CONTERMPORARY IMPROVISED MUSIC)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.rsu.ac.th/music
 
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity
 
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 6259
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 6263
www.rsu.ac.th/music
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA