ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
School of Politics, Economics, and Globalization


 

วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
School of Politics, Economics, and Globalizationปรัชญาวิทยาลัย

กิจการของบ้านเมืองหรือประเทศนั้นต้องอาศัยรัฐบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมร่วมกันนำพาประเทศไปด้วยวิสัยทัศน์ ความคิด และทฤษฎีที่เน้นความเป็นเลิศ นำยุค นำสมัย และสอดคล้องกับความเป็นจริง การเรียนการสอนของวิทยาลัยมุ่งผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้นำแก่ภาครัฐและภาคสังคม สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ และนโยบายสาธารณะและการจัดการ ที่เน้นความช่ำชองในแต่ละศาสตร์หรือแต่ละวิชาชีพของตน แต่ขณะเดียวกันจะให้รอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับการฝึกฝน และบ่มเพาะในภาคปฏิบัติด้วย ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้รู้จักคิดค้น สร้างสรรค์งาน ชอบการค้นคว้าวิจัย และสามารถนำงานวิจัยทั้งหลายไปใช้ในการทำงานได้

___________________________________สถาบันรัฐศาสตร์ (INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE)
รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

โครงสร้างหลักสูตร
(เน้นด้านการเมืองการปกครอง)
หลักสูตรนี้ศึกษารายวิชาต่างๆ รวม 138 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- วิชาชีพ 57 หน่วยกิต
- วิชาโท 15 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
  • พนักงานของรัฐ
  • พนักงานฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
  • ข้าราชการตำรวจและทหาร
  • นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
  • เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • ผู้ประกอบการกิจการส่วนตัว
  • เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชนและอิสระของรัฐ
  • นักสื่อสารมวลชน
  • อาจารย์ และนักวิชาการ
สถานที่เรียน

อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
Master of Political Science (M.P.S.)


หน่วยกิตและแผนการศึกษา

หลักสูตรมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่

แผน ก ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)

วัน เวลาเรียน
เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

สถานที่เรียน

อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

___________________________________สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (The Institute of Diplomacy and International Studies)
นายสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ตัวอย่างรายวิชาภาคบังคับที่จะเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
IPE 231 การเมืองเบื้องต้น (Introduction to Politics)
IPE 232 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
IPE 235 การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development)
IPE 252 ประวัติศาสตร์โลก (World History)


ตัวอย่างรายวิชาที่จะเรียนในสาขาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
IPE 238 การเมืองระหว่างประเทศ (International Politics)
IPE 333 การพัฒนาและสิทธิมนุษยชน (Development and Human Rights)
IPE 334 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Analysis)
IPE 335 ความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ (International Peace and Security)


ตัวอย่างรายวิชาที่จะเรียนในสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
IPE 241 การเมืองการปกครองไทย (Thai Government and Politics)
IPE 253 ปรัชญาพื้นฐาน 1 (Elements of Philosophy I)
IPE 254 ปรัชญาพื้นฐาน 2 (Elements of Philosophy II)
IPE 315 ทฤษฎีและ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (IPE315 International Trade Theories and Policies)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.A. Program in Diplomacy and International Studies


หน่วยกิตและแผนการศึกษา

Plan A

8 Core Course (4 credits per course; total of 32 credits)

Thesis : (16 credits)

Oral Examination

Publication of thesis in an academic journal

 

Plan B (No thesis)

8 Core Course (4 credits per course; total of 32 credits)

3 Elective Courses (4 credits per course; total of 12 credits)

Independent Studies (4 credits per course; total of 4 credits)

Comprehensive Examinationสถานที่เรียน

อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต

___________________________________สถาบันเศรษฐศาสตร์ (Institute of Economics)
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Econ.


จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นเนื้อหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการปฏิบัติ โดยในการเรียนการสอนมีทั้งการนำเสนอ การสัมมนาและการอภิปรายปัญหาต่างๆ ในทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าแสดงออก จุดเด่นของการเรียนเศรษฐศาสตร์ คือ ช่วยให้ผู้ศึกษารู้จักเลือกใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดมีเหตุผลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมสถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการทางวิชาการแก่บุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)
Master of Economics (Digital Economy)

 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Econ. (Digital Economy)
 

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุดโดยเน้นโลกเสมือนจริง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจ ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศ ส่วนในระดับองค์กรธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์มีส่วนช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการผลิต ลงทุน และจำหน่าย บนพื้นฐานของความมีเหตุผล ในอันที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่างมีเหตุผลและความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในระดับปัจเจกบุคคลในการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การตัดสินใจ และการประกอบกิจการส่วนตัว ในโลกยุคดิจิทัล


___________________________________สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ (Institute of Public Policy and Management)
รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ รักษาการคณบดีสถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)หน่วยกิตและแผนการศึกษา

หลักสูตรมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่

แผน ก ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระคุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)

วัน เวลาเรียน
เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

สถานที่เรียน

อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. Public Administration)การศึกษาเป็นระบบทวิภาค ประกอบด้วย

ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค นักศึกษาต้องศึกษาให้สำเร็จโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี


โปรแกรมการศึกษา

นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrtation) โดยตรง จะเข้าศึกษาในหมวด

 
วิชาบังคับและวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรัชญาและวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต และ
ทำดุษฎีนิพนธ์ในหมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 63 หน่วยกิต
 

นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโทจากสาขาอื่น ต้องศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานจำนวนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษาบางรายอาจจะศึกษาหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยความยินยอมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้อำนวยการหลักสูตร


สถานที่เรียน

อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA