ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology


 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

www.rsu.ac.th/cab/biot

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศาสตร์ในเชิงชีววิทยาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ เพื่อนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งดีเอ็นเอ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของพืชหรือสัตว์ ตลอดจนผลิตผลของสิ่งมีชีวิต มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะด้านทั้งต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกตามที่มนุษย์ต้องการ


ความสำคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย อุตสาหกรรมเกษตรทั้งอาหารและที่ไม่ใช่อาหารซึ่งใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลกได้ เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ชีววิทยาดั้งเดิมเข้ากับความรู้ด้านอื่นทั้งฟิสิกส์และเคมี วิศวกรรมและเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์ จนได้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยขึ้นจำนวนมากและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านการเกษตร อาหาร วัสดุพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ให้เข้ากันกับแนวโน้มของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคราชการ จึงเป็นแหล่งกำเนิดและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะป้อนให้กับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นทางของผลิตผลเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปลายทางของผลิตผลเกษตร เพื่อนำไปใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งระบบในที่สุด


หลักสูตร
ระบบการศึกษา   ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)
ระยะเวลาการศึกษา   4   ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม   134   หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ประมาณ   387,750   บาท


สาระสำคัญในหลักสูตร

 • จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซม์
 • พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม และสารสนเทศชีวภาพ
 • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีวภาพ
 • สามารถเลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก (18 หน่วยกิต) ได้ 3 กลุ่ม คือ
 1. เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืชและการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต คุณภาพ ของการเพาะปลูกพืช ในขณะที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เทคโนโลยีสารชีวภาพทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การตัดแต่งพันธุกรรมพืช (GMO) และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 1. เทคโนโลยีชีวภาพรักษ์โลก(Green Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาและนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อให้อุตสาหกรรม พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาด้านมาตรฐานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบำบัดของเสียทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของเสียด้วยวิธีชีวภาพ การบำบัดมลพิษทางชีวภาพ พลังงานชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ

 1. เทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพ (Healthcare Biotechnology)

สร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง โดยเน้นการศึกษาด้านสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ การบำบัดโรคด้วยอาหาร บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับอาหาร และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สุขลักษณะของอาหารและกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย แม่นยำ และรวดเร็ว รวมทั้งสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   


จุดเด่น

 • เน้นฝึกปฏิบัติการและดูงานภาคสนามในสถานที่จริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
 • มีห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และการจัดการของเสีย รวมทั้งมีโรงงานต้นแบบที่จำลองจากโรงงานอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหมัก เพื่อลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมให้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองด้วยวิธีการสอนแบบ Problem base และ Research base
 • เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น Harbin Institute of Technology (HIT) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านพันธุวิศวกรรม National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร


แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทุกแห่ง ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา เช่น
  • อาหารหมัก เช่น โยเกิร์ต ชีส กิมจิ ผักดอง ผลไม้ดอง วุ้นมะพร้าว
  • เครื่องดื่มหมัก เช่น นมเปรี้ยว น้ำส้มสายชูหมัก ไวน์ เบียร์ สาโท ฯลฯ
  • เครื่องปรุงรสหมัก เช่น ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ น้ำปลา ผงชูรส ฯลฯ
  • ส่วนผสมที่ใช้ผลิตอาหาร เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ เอนไซม์ กรดอินทรีย์ ฯลฯ
  • สารสกัด/สารออกฤทธิ์ชีวภาพ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ไฟโตสเตอรอล พรีไบโอติก เบต้าแคโรทีน สารสกัดจากพืช ฯลฯ
  • พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ น้ำมันสาหร่าย ฯลฯ
  • วัสดุชีวภาพ เช่น กระดาษ พลาสติกย่อยสลายได้ ไบโอพลาสติก
  • ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ ในธุรกิจเกษตร เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ดูแลการตรวจวิเคราะห์ บำบัด กำจัด และจัดการของเสีย/น้ำเสีย
 • เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น
  • การบำบัดของเสีย บำบัดมลพิษ ใช้ประโยชน์จากของเสีย ด้วยวิธีชีวภาพ
  • การตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้เทคนิคทางดีเอ็นเอ เอนไซม์ หรือแอนติบอดี้
  • การผลิต/ขายอุปกรณ์หรือชุดตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
 • นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ ในหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


การเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้วิธีการรับตรง ไม่มีการสอบข้อเขียน
นักศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนวิชาและย้ายเข้ามาศึกษาต่อได้

www.rsu.ac.th/cab/biot

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA