กิจการของบ้านเมืองหรือประเทศนั้นต้องอาศัยรัฐบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมร่วมกันนำพาประเทศไปด้วยวิสัยทัศน์ ความคิด และทฤษฎีที่เน้นความเป็นเลิศ นำยุค นำสมัย และสอดคล้องกับความเป็นจริง การเรียนการสอนของวิทยาลัยมุ่งผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้นำแก่ภาครัฐและภาคสังคม สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกในทาง รัฐประศาสนศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ รัฐศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ที่เน้นความช่ำชองในแต่ละศาสตร์หรือแต่ละวิชาชีพของตน แต่ขณะเดียวกันจะให้รอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับการฝึกฝน และบ่มเพาะในภาคปฏิบัติด้วย ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกจะมุ่งเน้นให้รู้จักคิดค้น สร้างสรรค์ ในการงาน ชอบการค้นคว้าวิจัย และสามารถนำงานวิจัยทั้งหลายไปใช้ในการทำงานได้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 0 2997 2222 ต่อ 1336
e-mail: aranee.v@gmail.com