หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Public Administration
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): รป.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.P.A.

website : www.iparsu.org
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิตและแผนการศึกษา
หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่
แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)


เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

พิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์ในการทำงาน ใบสมัคร หลักฐานการศึกษา และสอบสัมภาษณ์


วัน เวลาเรียน
เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม

สถานที่เรียน

อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1048,1031
089-063-0156, 086-384-3526
โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1031
http://www.rsu.ac.th/grad
รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ แม้ความมุ่งหมายหลักคือ การฝึกฝนนักบริหารหรืออนาคตนักบริหาร ในราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่เนื้อหาหลักสูตรนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกิจการภาครัฐทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคลากรของท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน หรือแม้กระทั่งธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับราชการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้ความเป็นจริง ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบบริหาราชการแผ่นดินร่วมสมัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักทฤษฎีองค์การ การบริหารและปฏิบัติการ (operations) ของบ้านเมืองทุกระดับ ยึดมั่นในจริยธรรมและ หลักธรรมาภิบาล มีทักษะในภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์วิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สำหรับยุค
e-government

คณะผู้บริหาร
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
และผู้อำนวยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศร.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์ คณบดีกิตติคุณสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล รองคณบดี
อ.บุญส่ง ชเลธร รองคณบดีฝ่ายฝ่ายกิจการพิเศษ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
อ.วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การรับสมัคร
รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.rsu.ac.th/grad และยื่นใบสมัครได้ที่

1. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005

2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510องค์ประกอบหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (remedial courses)
ENG 500 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาพื้นฐาน (foundation courses)
PAD 602 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
PAD 603 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
หมวดวิชาแกน (core courses)
PAD 610 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่
PAD 612 องค์การ การบริหาร และพฤติกรรมองค์การ
PAD 613 การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง
PAD 615 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์
PAD 616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PAD 623 กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร. ด.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph. D. (Public Administration)

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมี ภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดู ร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ระยะเวลาการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาไทย
วัน เวลาเรียน
ภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

สถานที่เรียน

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

การรับสมัคร
รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.rsu.ac.th/grad และยื่นใบสมัครได้ที่

1. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005

2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1048,1031
089-063-0156, 086-384-3526
โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1031
http://www.rsu.ac.th/grad
ปรัชญา

เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทั้ง ในระดับสากล การตระหนักในจริยธรรมในการบริหารและความสำคัญของค่านิยมเรื่องสาธารณประโยชน์ (public interest value) และความรอบรู้ลึกซึ้งในปรัชญา สภาพและปัญหาเฉพาะของระบบบริหารภาครัฐ ของไทย เช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น สร้างความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน ปัญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาการ วิจัยและการติดต่อสื่อสาร สร้างความรอบรู้และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับ รัฐบาลยุคอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ตลอดจนสร้างทักษะการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อขยายและ เพิ่มพูนองค์ความรู้ และการวิจัยประยุกต์เพื่อนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาเพื่อ ปรับปรุงการบริหารในภาคปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นใน มหาวิทยาลัยแห่งแรก คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2459 มีการปฏิรูปด้านเนื้อหาอย่างสำคัญเมื่อเปิด สอนหลักสูตรปริญญาโทแผนใหม่ตามแบบแผนอเมริกันที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2498 จน บัดนี้ มีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทยทั้งของรัฐและของ เอกชนอย่างกว้างขวาง นอกจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงแล้ว ก็ยังมีหลักสูตรด้านการบริหารที่

นอกจากนี้ ในวงการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนก็ได้เปิดหลักสูตรระดับ ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างแพร่หลาย บ่งชี้ว่ายังคงมีอุปสงค์ด้านบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์ ผู้บรรยายที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ นอกเหนือจากอุปสงค์ด้านบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ ในองค์การในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น วิทยากร นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจน นักวิเคราะห์ (analysts) ด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้มีประสบการณ์การเรียนการสอนสาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว 4 รุ่น (จบการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น) ได้เล็งเห็นอุปสงค์ของดุษฎี บัณฑิตด้านนี้ และมีความมั่นใจว่ามีบุคลากรทางวิชาการด้านนี้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดหรือความต้องการ กำลังคนด้านนี้ได้เป็นอย่างดี จึงริเริ่มโครงการและเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้ขึ้นมาแบบที่ 1 ผู้จบปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารที่ศึกษาวิชาพื้นฐานครบถ้วน
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 700 ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้
(Philosophy and Theory of Knowledge)
3(3– 0)
MPA 703 สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัย
(Advanced Statistics for Research)
3(3– 0)
MPA 706 สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย
(Seminar in Thai Politics,Public Economics and Society)
3(3– 0)
MPA 707 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา
(Seminar on Theories of Development)
3(3– 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 708 สัมมนาธรรมาภิบาลและ จริยธรรมการบริการสาธารณะ
(Seminar on Good Governance and Public Service Ethics)
3(3– 0)
MPA 704 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง I
(Advanced Social and Management Research I )
3(3– 0)
MPA 709 สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
(Seminar on Public Policy Theory)
3(3– 0)
MPA 710 สัมมนาทฤษฎีองค์การและการบริหารชั้นสูง
(Seminar on Advanced Organization& Management Theory) หรือ
3(3– 0)
MPA 711 สัมมนาการปกครองและ การบริหารท้องถิ่น
(Seminar on Local Government and Administration) หรือ
3(3– 0)
MPA 712 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
(Seminar on Public Enterprise Management)
3(3– 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
MPA 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง II
(Advanced Social and Management Research II )
3(3– 0)
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Advanced Social and Management Research II )
3(3– 0)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (12-0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (12-0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (6-0)
รวม 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 3(3 – 0)
รวม 3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 3(3 – 0)
รวม 3 หน่วยกิต


แบบที่ 2 สำหรับผู้จบปริญญาโทด้านอื่น นอกจากทางรัฐประศาสนศาสตร์/หรือบริหาร
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 620 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่
(Public Administration and New Public Management)
3(3 – 0)
MPA 612 องค์การ การบริหารและ พฤติกรรมองค์การ
(Organization, Management and Organization Behavior)
3(3 – 0)
MPA 613 การคลังสาธารณะและ การบริหารการคลัง
(Public Finance and Fiscal Management)
3(3 – 0)
MPA 615 นโยบายสาธารณะ และการบริหารเชิงกลยุทธ์
(Public Policy and Strategic Management)
3(3 – 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management and Development)
3(3 – 0)
MPA 617 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Management Information System)
3(3 – 0)
MPA 700 ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้
(Philosophy and Theory of Knowledge)
3(3 – 0)
MPA 703 สถิติชนั้ สูงสำหรับการวิจัย
(Advanced Statistics for Research)
3(3 – 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
MPA 709 สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
(Seminar on Public Policy Theory)
3(3 – 0)
MPA 704 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง I
(Advanced Social and Management Research I )
3(3 – 0)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 707 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา
(Seminar on Theories of development)
3(3 – 0)
MPA 700 ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้
(Philosophy and Theory of Knowledge)
3(3 – 0)
MPA 704 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง II
(Advanced Social and Management Research II )
3(3 – 0)
MPA 706 สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย
(Seminar on Thai Politics, Public Economics and Society)
3(3 – 0)
MPA 708 สัมมนาธรรมาภิบาลและ จริยธรรมการบริการสาธารณะ
(Seminar on Good Governance and Public Service Ethics)
3(3 – 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารชั้นสูง II
(Advanced Social and Management Research II )
3(3 – 0)
MPA 710 สัมมนาทฤษฎีองค์การและการบริหารชั้นสูง
(Seminar on Advanced Organization& Management Theory) หรือ
3(3 – 0)
MPA 711 สัมมนาการปกครองและการบริหารท้องถิ่น
(Seminar on Local Government and Administration) หรือ
3(3 – 0)
MPA 712 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
(Seminar on Public Enterprise Management)
3(3 – 0)
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 6(6 – 0)
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 6(6 – 0)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 12(12 – 0)
รวม 3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
MPA 799 ดุษฎีนิพนธ์ 0(3 – 0)