ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เต็มจำนวน (100%) จำนวน 11 คน ดังนี้

 1. นางสาวจีรนันท์ เหล่าธนพงศ์
  วิทยาลัยดนตรี สาขาวิชาการผลิตดนตรี
 2. นายอรัญ ด่านแก้ว
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
 3. นายพัทธเศรษฐ์ คุณเจริญ
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 4. นางสาวพิมพ์ณดา วิริยะวัฒนาวุฒิ
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
 5. นายณัฐภูวดล ดีหลกเจริญ
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
 6. นายบุรินทร์ เลิศกุล
  วิทยาลัยดนตรี สาขาวิชาการผลิตดนตรี
 7. Mr. Soung IL Kang
  วิทยาลัยการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 8. นางสาวแพรรุจิรา โกมลารชุน
  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 9. นายพงศภัค อุดมโภชน์
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
 10. นางสาวซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
 11. นางสาวศญพร เฮียงโฮม
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา 50% จำนวน 2 คน ดังนี้

 1. นายอดิศร หาญเสนา
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
 2. นางสาวนิรชา สุวรรณประทีป
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

ผู้ที่มีรายชื่อประกาศให้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ข้างต้น เต็มจำนวน (100%) ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนมารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 1 - 103 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ และแต่งกายชุดนักเรียน
 2. ทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ได้รับการยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ซึ่งเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 3. ให้เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัว และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ดังนี้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • สำเนาผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  • ค่าสมัครเข้าเรียน จำนวน 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 10,600 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 10,600 บาท ประกอบด้วย
   • ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,600 บาท
   • ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 8,000 บาท
    (ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท นักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 4. ให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารายงานตัว

ผู้ที่มีรายชื่อประกาศให้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ข้างต้น (50%) ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ใให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนมารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 1 - 103 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ และแต่งกายชุดนักเรียน
 2. ทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ได้รับการยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ซึ่งเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 3. ให้เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัว และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ดังนี้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • สำเนาผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  • ค่าสมัครเข้าเรียน จำนวน 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 18,700 บาท
   (ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท นักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 4. ให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารายงานตัวปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA