ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิตเปิดหลักสูตร “รังสิตโมเดล” ผลิตครูด้านศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน และ สาขาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยครูสุริยเทพ

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน และ สาขาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยครูสุริยเทพ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ถึง 5 ปีครึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอนในสาขาวิชาตามหลักการเรียนการสอนในปัจจุบันและสามารสอนในระบบสองภาษาได้

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวัดภาษาอังกฤษ A2 ขึ้นไป

• เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

• เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1.1 หรือ 1.2 จะต้องสอบวัดแววความเป็นครู (Teacher in the Future)

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1275 หรือ E-mail: supinda.l@rsu.ac.th

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA