ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต มอบทุนเรียนฟรีการแพทย์แผนไทย 10 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เรียนฟรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ตลอดหลักสูตร 4 ปี

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาเรียนฟรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน โดยอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้แสดงความขอบคุณต่อบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 จนประสบความสำเร็จ ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของท่าน ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. เป็นลูกหลานสายตรง ได้แก่ ผู้มี พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย เป็น อสม. หรือแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ


2. จบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป สายศิลป์ GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

 

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี อาคารวิทยาศาสตร์ 4/2 ชั้น 8 หรือ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169 , 09-6118-4424 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA