ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

โดยการสอบตรงเข้าศึกษา ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

 

ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

โดยการสอบตรงเข้าศึกษา ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

 

ตามกลุ่มวิชาเอกดังต่อไปนี้

 • การประพันธ์เพลง (Composition)
 • การแสดงดนตรีคลาสสิก (Instrumental Performance)
 • การแสดงเปียโน (Piano Performance)
 • การแสดงกีตาร์คลาสสิก (Guitar Performance)
 • การแสดงขับร้อง (Vocal Performance: Classical, Jazz, Musical Theatre, and Singer-Songwriter)
 • ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music)
 • การผลิตดนตรี (Music Production)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)
 • การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ (Sound Design and Media Composition)
 • การประพันธ์เพลงสมัยนิยม (Songwriting)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
 • มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

ขั้นตอนการสมัคร

ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา (300 บาท) ชำระเงินค่าสมัครสอบเฉพาะทาง 1,200 บาท และรับคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ที่อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-7915500 ถึง 12 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เมื่อยื่นใบสมัครที่อาคาร 1 แล้ว ให้ผู้สมัครมาติดต่อสำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อยื่น Portfolio (ถ้ามี) และทำการนัดหมายเวลาทดสอบในแต่ละวิชาเป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนารับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีมอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 

ตารางสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบทฤษฎี ปฏิบัติ
โสตทักษะ สัมภาษณ์
วันประกาศผล วันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา
1* 2 ก.ย. – 4 ต.ค.62 อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62
2* 7 ต.ค. – 29 พ.ย.62 อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 6 ธ.ค. 62 – 20 ธ.ค. 62
3 2 ธ.ค.62 – 31 ม.ค.63 อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 7 ก.พ. 63 – 21 ก.พ. 63
4 3 ก.พ. – 27 มี.ค.63 อาทิตย์ 29 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563 3 เม.ย. 63 – 1 พ.ค. 63
5 30 มี.ค.– 29 พ.ค.63 อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563 5 มิ.ย. 63 – 19 มิ.ย. 63
6 1 มิ.ย. – 24 ก.ค. 63 อาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 29 ก.ค. 63 – 11 ส.ค. 63


*ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น*

การพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับวิชาเอกที่ผู้สมัครเลือกสมัครไว้ เช่นผู้สมัครเข้าเรียนวิชาเอกการแสดงดนตรี หรือขับร้อง หรือดนตรีแจ๊สศึกษา การพิจารณาผลคะแนนการสอบ จะขึ้นอยู่กับดนตรีปฏิบัติเป็นหลัก ส่วนผู้สมัครวิชาเอกการประพันธ์เพลง จะพิจารณาจากคะแนนสอบทฤษฎีดนตรีเป็นหลัก หรือผู้สอบเข้าวิชาเอกการผลิตดนตรี จะพิจารณาคะแนนการสัมภาษณ์ หรือ Portfolio เป็นหลัก เป็นต้น

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ปากกา ดินสอ 2B จำนวน 2 แท่ง ยางลบดินสอ (สำหรับสอบทฤษฎีดนตรี)
 • โน้ตเพลงที่ใช้สอบปฏิบัติ ถ่ายสำเนา 2 ชุด

การสอบดนตรีปฏิบัติ ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ วิทยาลัยดนตรีจะเตรียมไว้ให้ตามที่ผู้สมัครร้องขอ เช่น เปียโน อิเล็คโทน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ เป็นต้นผู้สอบ ขับร้อง หรือเครื่องดนตรีที่ต้องมีผู้บรรเลงประกอบ ผู้สมัครต้องจัดหาผู้เล่นเปียโน หรือวงบรรเลงประกอบเอง อนุญาตให้ใช้ CD Backing Track ได้ ผู้สมัครควรแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสถาบันที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ก่อนการสอบ ผู้สอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบ 15 นาทีก่อนการสอบ และต้องเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

การประกาศผลสอบ

วิทยาลัยดนตรีจะแจ้งผลการสอบทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และโซเชียลมีเดีย ของวิทยาลัยดนตรี ส่งจดหมายแจ้งผลการสอบไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ และติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา และรับตารางสอนภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

***ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA